ใครพอจะแนะนำ การทำ lcd menu มั้งครับ

พอจะมีเว็บที่แนะนำการทำ LCD MENU บ้างหรือป่าวครับ

ใน arduino ออก lcd อ่ะหรอครับ

ใช่ครับผม ออก lcd Diagram ประมาณนี้อะครับ

ลองดูตัวอย่างนี้ครับ

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); // ARDUINO UNO
//LiquidCrystal lcd(3, 2, 1, 7, 8, 9, 10); // ATTINY84
byte buttons[] = {6,7,8}; //10 for additional pin
const byte nrButtons = 3; // change to 4 if additional button added
int menusize = 10;
String menu[] = {
 "Menu",          //0
 "Menu>LED",        //1
 "Menu>LED>Off",      //2
 "Menu>LED>On",      //3
 "Menu>LED>Fade",     //4
 "Menu>LED>Blink",     //5
 "Menu>LCDlight",     //6
 "Menu>Nothing1",     //7 
 "Menu>Nothing2",     //8
 "Menu>Nothing3"      //9
};

int t;
byte pressedButton, currentPos,currentPosParent, possiblePos[20], possiblePosCount, possiblePosScroll = 0;
String parent = "";

int brightness;
int LCDtoggle = 0;
int fadeAmount = 5;
unsigned long timer = (millis() / 10);
int ledMode = 0;

void updateMenu () {
 possiblePosCount = 0;
 while (possiblePosCount == 0) {
  
  for (t = 1; t < menusize;t++) {
   if (mid(menu[t],1,inStrRev(menu[t],">")-1).equals(menu[currentPos])) {
    possiblePos[possiblePosCount] = t;
    possiblePosCount = possiblePosCount + 1;
   }
  }
  
  //find the current parent for the current menu
  parent = mid(menu[currentPos],1,inStrRev(menu[currentPos],">")-1);
  currentPosParent = 0;
  for (t = 0; t < menusize; t++) {
    if (parent == menu[t]) {currentPosParent = t;}
  }

  // reached the end of the Menu line
  if (possiblePosCount == 0) {
   //Menu Option Items
   switch (currentPos) {
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5://Choose between 2,3,4,5
     for (t = 2; t<6; t++) {
      if (mid(menu[t],len(menu[t]),1) == "*") {
       menu[t] = mid(menu[t],1,len(menu[t])-1);
      }
     }
     menu[currentPos] = menu[currentPos] + "*";
    break;
    case 6: //Toggle
     if (mid(menu[currentPos],len(menu[currentPos]),1) == "*") {
      menu[currentPos] = mid(menu[currentPos],1,len(menu[currentPos])-1);
     } else {
      menu[currentPos] = menu[currentPos] + "*";  
     }
     
    break;
   }

   //Set Variables
   switch (currentPos) {
    case 2:
     ledMode = 0;
    break;
    case 3:
     ledMode = 1;
    break;
    case 4:
     brightness = 128;
     ledMode = 2;
    break;
    case 5:
     brightness = 0;
     ledMode = 3;
    break;
    case 6:
     LCDtoggle = abs(LCDtoggle - 1);
     digitalWrite(13,LCDtoggle);
    break;
   }


   // go to the parent
   currentPos = currentPosParent;
  }
 }
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(mid(menu[currentPos],inStrRev(menu[currentPos],">")+1,len(menu[currentPos])-inStrRev(menu[currentPos],">")));
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(mid(menu[possiblePos[possiblePosScroll]],inStrRev(menu[possiblePos[possiblePosScroll]],">")+1,len(menu[possiblePos[possiblePosScroll]])-inStrRev(menu[possiblePos[possiblePosScroll]],">")));

}

// Look for a button press
byte checkButtonPress() {
 byte bP = 0;
 byte rBp = 0;
 for (t = 0; t<nrButtons;t++) {
  if (digitalRead(buttons[t]) == 0) {bP = (t + 1);}
 }
 rBp = bP;
 while (bP != 0) { // wait while the button is still down
  bP = 0;
  for (t = 0; t<nrButtons;t++) {
   if (digitalRead(buttons[t]) == 0) {bP = (t + 1);}
  }
 }
 return rBp;
}void setup() {
 
 lcd.begin(16,2); 
 lcd.clear();
 
 for (t=0;t<nrButtons;t++) {
  pinMode(buttons[t],INPUT_PULLUP); 
 }
 
 pinMode(13,OUTPUT);
 pinMode(9,OUTPUT);

 lcd.setCursor(0,0); lcd.print("HELLO");
 delay(1000);
 updateMenu();

}

void loop() {

 
 switch (ledMode) {
  case 0:
   analogWrite(9, 0);
  break;
  case 1:
   analogWrite(9, 255);
  break;
  case 3:
   if ((millis() / 10) - timer > 30) {
    timer = (millis() / 10);
    brightness = abs(brightness - 255);
    timer = (millis() / 10);
    analogWrite(9, brightness);
   }
  break;
  case 2:
   if ((millis() / 10) - timer > 3) {
    timer = (millis() / 10);
    analogWrite(9, brightness);
    brightness = brightness + fadeAmount;
    if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
     fadeAmount = -fadeAmount;
    }
   }
  break;
 }

 pressedButton = checkButtonPress();
 if (pressedButton !=0) {
  switch (pressedButton) {
   case 1:
     possiblePosScroll = (possiblePosScroll + 1) % possiblePosCount; // Scroll
   break;
   // If I wanted a 4 button controll of the menu
   //case 4:
    // possiblePosScroll = (possiblePosScroll + possiblePosCount - 1) % possiblePosCount; // Scroll
   //break;
   case 2:
    currentPos = possiblePos[possiblePosScroll]; //Okay
   break;
   case 3:
    currentPos = currentPosParent; //Back
    possiblePosScroll = 0;
   break;
  }
  updateMenu();
 }
}

2 Likes

หรือจะเขียนลักษณะนี้ก็ได้เช่นกัน

1 Like

ผมใช้ 7HC165 ขยายขา ใช่เป็น สวิตช์​ อะครับ

ใช้ จอ LCD เป็น แบบ I2C รึป่าว

I2C ครับผม

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_AM2315.h>
#include "RTClib.h"
#include <ShiftIn.h>
#define THERMISTORNOMINAL 10000
#define TEMPERATURENOMINAL 25
#define NUMSAMPLES 5
#define BCOEFFICIENT 3950
#define SERIESRESISTOR 8000
RTC_DS1307 RTC;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4);
Adafruit_AM2315 am2315;
ShiftIn<2> shift;
float temperature, humidity;
int check_mode = 0;
int buttonMode = 3;
int b_mode = 0;
int status_mode = 0;
int buttonOk = 4;
int b_ok = 0;
int status_ok = 0;
int btnDOWN = 0;
float t1;
float tt;
int ButtonDelay = 350;
bool isMainMenu = false;
unsigned int ScreenNumber = 0;
int setting = 0;


void setup()
{
 pinMode(buttonMode , INPUT);
 Serial.begin(9600);
 shift.begin(8, 0, 11, 12);
 RTC.begin();
 if (! RTC.isrunning()) {
  Serial.println("RTC is NOT running!");
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
 }
 am2315.begin();
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 welcome();
 lcd.clear();
}

void loop()
{
 uint16_t samples1[NUMSAMPLES];
 uint16_t samples2[NUMSAMPLES];
 float average1;
 float average2;
 int i = 0;
 float factor = 7.5;

 if (! am2315.readTemperatureAndHumidity(&temperature, &humidity)) {
  return;
 }
 for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  samples1[i] = analogRead(A0);
  samples2[i] = analogRead(A1);
 }

 average1 = 0;
 average2 = 0;

 for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  average1 += samples1[i];
  average2 += samples2[i];
 }
 average1 /= NUMSAMPLES;
 average1 = 1023 / average1 - 1;
 average1 = SERIESRESISTOR / average1;

 average2 /= NUMSAMPLES;
 average2 = 1023 / average2 - 1;
 average2 = SERIESRESISTOR / average2;

 t1 = average1 / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
 t1 = log(t1);                // ln(R/Ro)
 t1 /= BCOEFFICIENT;             // 1/B * ln(R/Ro)
 t1 += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
 t1 = 1.0 / t1;               // Invert
 t1 -= 273.15;                // convert to C

 tt = average2 / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
 tt = log(tt);                // ln(R/Ro)
 tt /= BCOEFFICIENT;             // 1/B * ln(R/Ro)
 tt += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
 tt = 1.0 / tt;               // Invert
 tt -= 273.15;

 Serial.print(t1); Serial.print(":*C Temp1 ");
 Serial.println();
 Serial.print(tt); Serial.print(":*C Temp2 ");
 Serial.println();
 if (shift.update())
  displayValues();
 Serial.print("Temp *C: "); Serial.println(int(temperature));
 Serial.print("Hum %: "); Serial.println(int(humidity));
 ////////////////////////////////////////
 b_mode = digitalRead(buttonMode);
 b_ok = digitalRead(buttonOk);
 if (setting == 0) {
  mainpage();
 }
 if (b_mode == LOW) {
  lcd.clear();
  setting = 1;
  delay(ButtonDelay);
 }
 switch (setting)
 {
  case 1:
   {
    setting = 2;
    Serial.println(setting);
    InternalScreen0();
    break;
   }
 }
 if (shift.state(4) == LOW) {
  if (setting == 2) {
   delay(ButtonDelay);
   btnDOWN++;
   lcd.clear();
  }
 }
 switch (btnDOWN)
 {
  case 1:
   {
    InternalScreen1();
    break;
   }
  case 2:
   {
    InternalScreen2();
    break;
   }
  case 3:
   {
    InternalScreen3();
    break;
   }
  case 4:
   {
    btnDOWN = 1;
    break;
   }

 }

}
void welcome()
{
 lcd.setCursor(5, 0);
 lcd.print("  KSP ");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print("  Evaporative ");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("  Cooling Systems ");
 delay(1000);
}
void mainpage()
{
 ScreenNumber = 1;
 DateTime now = RTC.now();
 Serial.print(now.month(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.day(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.year(), DEC);
 Serial.print(' ');
 Serial.print(now.hour(), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(now.minute(), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(now.second(), DEC);
 Serial.println();
 //////////////////////////////////
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Temp=");
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print(int(temperature));
 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Hum.=");
 lcd.setCursor(6, 1);
 lcd.print(int(humidity));
 lcd.setCursor(8, 1);
 lcd.print("%");
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(now.day(), DEC);
 lcd.setCursor(2, 3);
 lcd.print("/");
 lcd.print(now.month(), DEC);
 lcd.setCursor(4, 3);
 lcd.print("/");
 lcd.print(now.year(), DEC);
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print("Temp1=");
 lcd.setCursor(17, 0);
 lcd.print(int(t1));
 lcd.setCursor(19, 0);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(10, 1);
 lcd.print("Temp2=");
 lcd.setCursor(17, 1);
 lcd.print(int(tt));
 lcd.setCursor(19, 1);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(10, 3);
 lcd.print("Day.=");
 lcd.setCursor(15, 3);
 lcd.print(now.day(), DEC);
}
void displayValues() {
 // print out all 16 buttons
 for (int i = 0; i < shift.getDataWidth(); i++)
  Serial.print( shift.state(i) ); // get state of button i
 Serial.println();
}
//Internal Menu Start--------------------------
void InternalScreen0()
{
 isMainMenu = false;
 ScreenNumber = 10;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("-> Mode      "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  Sensor adjust  "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("  Output Setup  "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen0 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}

void InternalScreen1()
{
 isMainMenu = false;
 ScreenNumber = 11;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  Mode      "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("-> Sensor adjust  "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("  Output Setup  "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen1 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}

void InternalScreen2()
{
 isMainMenu = false;
 ScreenNumber = 12;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  Mode      "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  Sensor adjust  "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("-> Output Setup  "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen2 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}
void InternalScreen3()
{
 isMainMenu = false;
 ScreenNumber = 13;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  Sensor adjust "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  Output Setup  "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("-> Date/Time   "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen3 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}
//Internal Menu end--------------------------

พอผมกดปุ่ม ตั้งค่า คือขา 3 แล้ว พอกดปุ่ม ลงแล้วมัน กระพริบอะครับ

ถ่ายวีดีโอสั่นๆ มาดูหน่อยครับ

ตอนนี้หายกระพริบแล้วครับผม

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <ShiftIn.h>
#include <Adafruit_AM2315.h>
#include "RTClib.h"
ShiftIn<2> shift;
RTC_DS1307 RTC;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4);
Adafruit_AM2315 am2315;
#define THERMISTORNOMINAL 10000
#define TEMPERATURENOMINAL 25
#define NUMSAMPLES 5
#define BCOEFFICIENT 3950
#define SERIESRESISTOR 10000
unsigned int ScreenNumber = 0;
float temperature, humidity;
float t1;
float tt;
int buttonMode = 3;
int b_mode;
int mode = 0;
int buttonOk = 4;
int b_ok = 0;
int ok = 0;

void setup() {
 pinMode(buttonMode , INPUT);
 pinMode(buttonOk , INPUT);
 Serial.begin(9600);
 shift.begin(8, 0, 11, 12);
 RTC.begin();
 am2315.begin();
 lcd.begin();
 welcome();
 lcd.clear();
}

void loop() {
 b_mode = digitalRead(buttonMode);
 b_ok = digitalRead(buttonOk);
 uint16_t samples1[NUMSAMPLES];
 uint16_t samples2[NUMSAMPLES];
 float average1;
 float average2;
 int i = 0;
 float factor = 7.5;

 if (! am2315.readTemperatureAndHumidity(&temperature, &humidity)) {
  return;
 }
 for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  samples1[i] = analogRead(A0);
  samples2[i] = analogRead(A1);
 }

 average1 = 0;
 average2 = 0;

 for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  average1 += samples1[i];
  average2 += samples2[i];
 }
 average1 /= NUMSAMPLES;
 average1 = 1023 / average1 - 1;
 average1 = SERIESRESISTOR / average1;

 average2 /= NUMSAMPLES;
 average2 = 1023 / average2 - 1;
 average2 = SERIESRESISTOR / average2;

 t1 = average1 / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
 t1 = log(t1);                // ln(R/Ro)
 t1 /= BCOEFFICIENT;             // 1/B * ln(R/Ro)
 t1 += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
 t1 = 1.0 / t1;               // Invert
 t1 -= 273.15;                // convert to C

 tt = average2 / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
 tt = log(tt);                // ln(R/Ro)
 tt /= BCOEFFICIENT;             // 1/B * ln(R/Ro)
 tt += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
 tt = 1.0 / tt;               // Invert
 tt -= 273.15;

 Serial.print(t1); Serial.print(":*C Temp1 ");
 Serial.println();
 Serial.print(tt); Serial.print(":*C Temp2 ");
 Serial.println();
 if (shift.update())
  displayValues();
 Serial.print("Temp *C: "); Serial.println(int(temperature));
 Serial.print("Hum %: "); Serial.println(int(humidity));
 if (shift.update())
  displayValues();
 if (mode == 0) {
  mainpage();
 }
 if (b_ok == LOW) {
  lcd.clear();
  mode = 0;
 }

 if (b_mode == LOW) {
  mode = 1;
  switch (mode)
  {
   case 1:
    {
     lcd.clear();
     mode = 2;
     InternalScreen0();
     break;
    }
  }
 }
 if (shift.state(4) == LOW) {
  if (mode == 2) {
   switch (ScreenNumber)
   {
    case 10:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen1();
      break;
     }
    case 11:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen2();
      break;
     }
    case 12:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen3();
      break;
     }
    case 13:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen4();
      break;
     }
    case 14:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen0();
      break;
     }
    case 15:
     {
      lcd.clear();
      ModeScreen1();
      break;
     }
    case 16:
     {
      lcd.clear();
      ModeScreen0();
      break;
     }
   }
  }
 }
 if (shift.state(3) == LOW) {
  if (mode == 2) {
   switch (ScreenNumber)
   {
    case 10:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen4();
      break;
     }
    case 11:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen0();
      break;
     }
    case 12:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen1();
      break;
     }
    case 13:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen2();
      break;
     }
    case 14:
     {
      lcd.clear();
      InternalScreen3();
      break;
     }
    case 15:
     {
      lcd.clear();
      ModeScreen1();
      break;
     }
    case 16:
     {
      lcd.clear();
      ModeScreen0();
      break;
     }
   }
  }
 }
 if (shift.state(5) == LOW) {
  if (mode == 2) {
   switch (ScreenNumber)
   {
    case 10:
     {
      lcd.clear();
      ModeScreen0();
      break;
     }
    case 14:
     {
      lcd.clear();
      mode = 0;
      break;
     }
   }
  }
 }
 if (shift.state(6) == LOW) {
  if (mode == 2) {
  }
 }
}
void displayValues() {
 // print out all 16 buttons
 for (int i = 0; i < shift.getDataWidth(); i++)
  Serial.print( shift.state(i) ); // get state of button i
 Serial.println();
}
void welcome()
{
 lcd.setCursor(5, 0);
 lcd.print("  KSP ");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print("  Evaporative ");
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("  Cooling Systems ");
 delay(1000);
}
void mainpage()
{
 DateTime now = RTC.now();
 Serial.print(now.month(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.day(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.year(), DEC);
 Serial.print(' ');
 Serial.print(now.hour(), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(now.minute(), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(now.second(), DEC);
 Serial.println();
 //////////////////////////////////
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Temp=");
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print(int(temperature));
 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Hum.=");
 lcd.setCursor(6, 1);
 lcd.print(int(humidity));
 lcd.setCursor(8, 1);
 lcd.print("%");
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(now.day(), DEC);
 lcd.setCursor(2, 3);
 lcd.print("/");
 lcd.print(now.month(), DEC);
 lcd.setCursor(4, 3);
 lcd.print("/");
 lcd.print(now.year(), DEC);
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print("Temp1=");
 lcd.setCursor(17, 0);
 lcd.print(int(t1));
 lcd.setCursor(19, 0);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(10, 1);
 lcd.print("Temp2=");
 lcd.setCursor(17, 1);
 lcd.print(int(tt));
 lcd.setCursor(19, 1);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(10, 3);
 lcd.print("Day.=");
 lcd.setCursor(15, 3);
 lcd.print(now.day(), DEC);
}
void InternalScreen0()
{
 ScreenNumber = 10;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("-> 1.Mode      "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  2.Sensor adjust "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("  3.Output Setup  "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen0 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}

void InternalScreen1()
{
 ScreenNumber = 11;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  1.Mode      "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("-> 2.Sensor adjust "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("  3.Output Setup  "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen1 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}

void InternalScreen2()
{
 ScreenNumber = 12;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  1.Mode      "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  2.Sensor adjust "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("-> 3.Output Setup  "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen2 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}
void InternalScreen3()
{
 ScreenNumber = 13;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  2.Sensor adjust "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  3.Output Setup "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("-> 4.Date/Time   "));

 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen3 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}
void InternalScreen4()
{
 ScreenNumber = 14;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------Setting------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  3.Output Setup "));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  4.Date/Time  "));
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(F("-> 5.Exit     "));
 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen4 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}
void ModeScreen0()
{
 ScreenNumber = 15;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("-------Mode-------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("-> 1.Temp of state"));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("  2.Hum of state"));
 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen5 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}
void ModeScreen1()
{
 ScreenNumber = 16;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("-------Mode-------"));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(F("  1.Temp of state"));
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print(F("-> 2.Hum of state"));
 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen6 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}
//Internal Menu end--------------------------
1 Like

ตอนนี้กำลังหาวิธีตั้ง เวลา RTC หลายๆเวลาผ่านหน้าจอ LCD อะครับ

RTC เขียนยังไงถึงเรียก ฝั่งชั้น RTC ได้ทุกหน้าอะครับ ตอนนี้ผมเรียกออกมาแล้วเวลามันไม่เดินมันต้องอยู่ในลูปอะครับ

คือยังไงหรอครับยกตัวอย่างหน่อย

void datetime()
{
 DateTime now = RTC.now();
 ScreenNumber = 24;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(F("------DateTime------"));
 //For Debug
 Serial.print(F("InternalScreen4 -> "));
 Serial.println(ScreenNumber);
}

แบบนี้อะครับ ผมอยากให้มันวนลูป หรือควรใช่ interrupt ในการใช้กับ rtc

ให้มันทำงาน ทุกๆ กี่วินาที แล้วแต่เราจะตั้งงี้อะหรือครับ เราก็ใส่ไปใน void loop() ไม่ได้หรอ

ผมใช้กับ interrupt แล้วครับให้มันทำงานทุกๆ 1 วิ