ช่วยหาวิธีที่จะทำให้ led สว่างขึ้นจนเท่ากับ

ผมต้องการให้ led สว่างขึ้น หลังจากที่เอาฟิล์มไปบัง ldr เพื่อต้องการให้ ldr ได้ค่าแสงที่กำหนดไว้นะครับ

const int ldrPin = A0;
const int ledPin = D0;
int sensorValue = 0;
int duty;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.println(“Enter 0 - 1023 …”);
}

void loop() {
sensorValue = analogRead(ldrPin);
Serial.println(sensorValue);{

if (Serial.available() > 0){
duty = Serial.parseInt();
analogWrite(ledPin, duty);
Serial.println(duty);
sensorValue = analogRead(ldrPin);
Serial.println(sensorValue);}
delay(10);
}
delay(1000);

ต้องเอามือไปบัง ldr อ่านค่าได้หรือยัง อ่านได้เท่าไหร่

ตอนปกติอ่านได้ 500 ครับ แต่เอาฟิล์มไปบัง จะอ่านได้ที่ 200 ครับ