โหลด libraries แต่ก็ไม่ผ่านคับช่วยที่ครับบ

Folder ที่ลง libraries ห้าม!!! เป็นภาษาไทย ครับ ลองแก้ไข เป็น ภาษาอังกฤษ ให้หมดแล้วลงใหม่อีกที

เหลือแค่นี้แล้วครับ

ขอดู Part ใน Folder ของ Arduino หน่อยครับ

เข้าไปถึง Libraries ให้หน่อยครับ ว่ายังมี Libraries อื่นๆอีกไหม

ของดู Preferences ด้วยครับ

ใช่อันนี้มั้ยคับ

ใช่ครับ แก้ให้เป็น อังกฤษ ให้หมด เทียบกับของที่เป็นตัวอย่างที่ให้ดู

1 Like

จากสองบรรทัดเหลืออันเดียวแล้วคับ

ตอนนี้ ทำอะไรอยู่ครับ ลง libraries หรือ compilers program ครับ เหมือเตือนว่า ยังไม่ได้โหลด ESP8266 และเลือก ประเภทของ Board

1 Like

compilers program เฉยๆคับยังไม่ผ่านเลยครับ

Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

E:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware E:\Arduino\hardware -hardware C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -tools E:\Arduino\tools-builder -tools E:\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries E:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcu:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_718671 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_434534 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.esptool-0.4.13.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-1.20.0-26-gb404fb9-2.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.0.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -verbose C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
E:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware E:\Arduino\hardware -hardware C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -tools E:\Arduino\tools-builder -tools E:\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries E:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcu:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_718671 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_434534 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.esptool-0.4.13.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-1.20.0-26-gb404fb9-2.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.0.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -verbose C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
Using board 'nodemcu' from platform in folder: C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_718671/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DARDUINO=10807 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_718671\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o nul
exec: "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++": file does not exist
Error compiling for board NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).

สรุป
1 ลง libraries ได้แล้ว
2 ลง Board ESP8266 ได้แล้ว ?? , ใช้ Board อะไรครับ ESP8266 , ESP32 ???
3 เลือก Board ถูกต้องไหม
4 Ver. Arduino ล่าสุด 1.8.13 ???

1 Like

Board ESP8266 V3 Ver. Arduino1.8.7 ครับ

ขอดู Code หน่อยครับ ที่ compilers ไม่ผ่าน

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <SimpleTimer.h>


int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;


SimpleTimer timer;


char auth[] = "b43150e095a142c7865e3c9cccd52777";


char ssid[] = "gieow";
char pass[] = "1234567890";

BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
 
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 timer.setInterval(4000L, sendTemp);
}

void sendTemp()
{
 float temperature = 0;
 float humidity = 0;
 int err = SimpleDHTErrSuccess;
 if ((err = dht22.read2(pinDHT22, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
  Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
  return;
 } 
 Blynk.virtualWrite(10, temperature); // virtual pin 
 Blynk.virtualWrite(11, humidity); // virtual pin 
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}

Code ไม่มีปัญหา น่าจะเป็น โปรแกรม Arduino นะครับ ดูจาก Ver. แล้ว กับใส้ในที่เอามาให้ดู มันไม่ใช้ของ Ver.1.8.13
ทำการลบ แล้วติดตั้งใหม่ครับ โดยการ โหลดมาจาก เจ้าของเลย แล้ว ติดตั้งอีกที อย่า ใช้วิธีกอปปี้มาลงครับ

…ลบกวนขอลิ้งค์โหลดตัวโปรแกรมได้มั้ยคับบ

เวปโหลด

ขั้นตอนการติดตั้ง

https://www.myarduino.net/article/79/สอนใช้งาน-nodemcu-esp8266-เริ่มต้นติดตั้ง-nodemcu-esp8266-ลงบน-arduino-ide?gclid=CjwKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3DgTnWB0POYDwLCAZDdbm2hTTXTCvGevVcf7L6SM7EekNwR8bLPkk1qRoCHOEQAvD_BwE

ทำตามทึกอย่างแล้วครับเหมือนเดิม T T