สอบถามเรื่องLora esp32 ครับ (โปรเจค Weather Station)

เพิ่งซื้อตัว lora มาครับ แต่ไม่ทราบว่าบอร์ดนี้คือบอร์ดอะไร สั่งซื้อมาแล้ว แต่หาตัวอย่างในเน็ตไม่เจอครับ

ผมหาใน board manager ของโปรแกรม arduino ide แล้วไม่รู้ว่าเป็นบอร์ดไหนกันแน่ครับเพราะตัวบอร์ดก็ไม่มีระบุรายละเอียดไว้ด้วย
ลิ้งสินค้านี้ครับ

ถ้าจำไม่ผิดลองใช้โค้ตแบบกระทู้นี้ครับ

ของฝั่งส่งครับ

#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

int counter = 0;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial);

 Serial.println("LoRa Sender");

 if (!LoRa.begin(433E6)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
}

void loop() {
 Serial.print("Sending packet: ");
 Serial.println(counter);

 // send packet
 LoRa.beginPacket();
 LoRa.print("hello ");
 LoRa.print(counter);
 LoRa.endPacket();

 counter++;

 delay(5000);
}


ฝั่งรับครับ

#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial);

 Serial.println("LoRa Receiver");

 if (!LoRa.begin(433E6)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
}

void loop() {
 // try to parse packet
 int packetSize = LoRa.parsePacket();
 if (packetSize) {
  // received a packet
  Serial.print("Received packet '");

  // read packet
  while (LoRa.available()) {
   Serial.print((char)LoRa.read());
  }

  // print RSSI of packet
  Serial.print("' with RSSI ");
  Serial.println(LoRa.packetRssi());
 }
}

ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับ ก็เลยสงสัยว่าผมเลือกถูกบอร์ดรึเปล่า

ตัวรับ

#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h> 
#include "SSD1306.h" 
#include "images.h"

#define SCK   5  // GPIO5 -- SX1278's SCK
#define MISO  19  // GPIO19 -- SX1278's MISO
#define MOSI  27  // GPIO27 -- SX1278's MOSI
#define SS   18  // GPIO18 -- SX1278's CS
#define RST   14  // GPIO14 -- SX1278's RESET
#define DI0   26  // GPIO26 -- SX1278's IRQ(Interrupt Request)
#define BAND  868E6

SSD1306 display(0x3c, 21, 22);
String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet ;


void loraData(){
 display.clear();
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0 , 15 , "Received "+ packSize + " bytes");
 display.drawStringMaxWidth(0 , 26 , 128, packet);
 display.drawString(0, 0, rssi); 
 display.display();
 Serial.println(rssi);
}

void cbk(int packetSize) {
 packet ="";
 packSize = String(packetSize,DEC);
 for (int i = 0; i < packetSize; i++) { packet += (char) LoRa.read(); }
 rssi = "RSSI " + String(LoRa.packetRssi(), DEC) ;
 loraData();
}

void setup() {
 pinMode(16,OUTPUT);
 digitalWrite(16, LOW);  // set GPIO16 low to reset OLED
 delay(50); 
 digitalWrite(16, HIGH); // while OLED is running, must set GPIO16 in high、
 
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial);
 Serial.println();
 Serial.println("LoRa Receiver Callback");
 SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
 LoRa.setPins(SS,RST,DI0); 
 if (!LoRa.begin(868E6)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
 //LoRa.onReceive(cbk);
 LoRa.receive();
 Serial.println("init ok");
 display.init();
 display.flipScreenVertically(); 
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  
 delay(1500);
}

void loop() {
 int packetSize = LoRa.parsePacket();
 if (packetSize) { cbk(packetSize); }
 delay(10);
}

ตัวส่ง

#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h> 
#include "SSD1306.h" 
#include "images.h"

#define SCK   5  // GPIO5 -- SX1278's SCK
#define MISO  19  // GPIO19 -- SX1278's MISnO
#define MOSI  27  // GPIO27 -- SX1278's MOSI
#define SS   18  // GPIO18 -- SX1278's CS
#define RST   14  // GPIO14 -- SX1278's RESET
#define DI0   26  // GPIO26 -- SX1278's IRQ(Interrupt Request)
#define BAND 868E6

unsigned int counter = 0;

SSD1306 display(0x3c, 21, 22);
String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet ;

 

void setup() {
 pinMode(16,OUTPUT);
 pinMode(2,OUTPUT);
 
 digitalWrite(16, LOW);  // set GPIO16 low to reset OLED
 delay(50); 
 digitalWrite(16, HIGH); // while OLED is running, must set GPIO16 in high
 
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial);
 Serial.println();
 Serial.println("LoRa Sender Test");
 
 SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
 LoRa.setPins(SS,RST,DI0);
 if (!LoRa.begin(868E6)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
 //LoRa.onReceive(cbk);
// LoRa.receive();
 Serial.println("init ok");
 display.init();
 display.flipScreenVertically(); 
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  
 delay(1500);
}

void loop() {
 display.clear();
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 
 display.drawString(0, 0, "Sending packet: ");
 display.drawString(90, 0, String(counter));
 Serial.println(String(counter));
 display.display();

 // send packet
 LoRa.beginPacket();
 LoRa.print("hello ");
 LoRa.print(counter);
 LoRa.endPacket();

 counter++;
 digitalWrite(2, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(2, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

ของผมไม่มีตัวจอ oled อ่ะครับ ใช้โค้ดเหมือนกันได้ใช่ไหมครับ

ตัดโค้ตส่วน oled ไปก็ได้ละครับ

อัพเดตครับ ของตัวส่ง

#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h> 

#define SCK   5  // GPIO5 -- SX1278's SCK
#define MISO  19  // GPIO19 -- SX1278's MISnO
#define MOSI  27  // GPIO27 -- SX1278's MOSI
#define SS   18  // GPIO18 -- SX1278's CS
#define RST   14  // GPIO14 -- SX1278's RESET
#define DI0   26  // GPIO26 -- SX1278's IRQ(Interrupt Request)
#define BAND 433E6

unsigned int counter = 0;

String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet ;

 

void setup() {
 pinMode(2,OUTPUT);
 
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial);
 Serial.println();
 Serial.println("LoRa Sender Test");
 
 SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
 LoRa.setPins(SS,RST,DI0);
 if (!LoRa.begin(BAND)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
 Serial.println("init ok");
 delay(1500);
}

void loop() {
 Serial.println(String(counter));

 // send packet
 LoRa.beginPacket();
 LoRa.print("hello ");
 LoRa.print(counter);
 LoRa.endPacket();

 counter++;
 digitalWrite(2, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(2, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

ผลลัพธ์


ของตัวรับ

#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h> 

#define SCK   5  // GPIO5 -- SX1278's SCK
#define MISO  19  // GPIO19 -- SX1278's MISO
#define MOSI  27  // GPIO27 -- SX1278's MOSI
#define SS   18  // GPIO18 -- SX1278's CS
#define RST   14  // GPIO14 -- SX1278's RESET
#define DI0   26  // GPIO26 -- SX1278's IRQ(Interrupt Request)
#define BAND  433E6

//SSD1306 display(0x3c, 21, 22);
String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet ;


void loraData(){
 Serial.println(rssi);
}

void cbk(int packetSize) {
 packet ="";
 packSize = String(packetSize,DEC);
 for (int i = 0; i < packetSize; i++) { packet += (char) LoRa.read(); }
 rssi = "RSSI " + String(LoRa.packetRssi(), DEC) ;
 loraData();
}

void setup() {
 
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial);
 Serial.println();
 Serial.println("LoRa Receiver Callback");
 SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
 LoRa.setPins(SS,RST,DI0); 
 if (!LoRa.begin(BAND)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
 LoRa.onReceive(cbk);
 LoRa.receive();
 Serial.println("init ok");

 delay(1500);
}

void loop() {
 int packetSize = LoRa.parsePacket();
 if (packetSize) { cbk(packetSize); }
 delay(10);
}

ผลลัพธ์


แบบนี้ถือว่ามันรับ-ส่งได้ยังอ่ะครับ
ถ้าเข้าใจไม่ผิดโค้ดมันส่ง hello กับ counterไป
แต่ตัวรับมันขึ้นแค่ค่าrssi เฉยๆเองอ่ะครับ
เลยอยากทราบว่ามันส่งถึงกันไหม

ตัดช่วงนี้ออก แล้วใส้ดีเล สัก 10 เอาผลมาดูหน่อยครับ

ตัดตรงไหนออกหรอครับ

ภาพ

เดียวจัดการสอบกลางภาคเสร็จจะเริ่มกลับมาทำโปรเจคต่อครับ

จัดไปครับผม ว่างๆ ก็มาอัพเดทกันหน่อย

#include "Seeed_BME280.h"
#include <Wire.h>

BME280 bme280;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 if(!bme280.init()){
  Serial.println("Device error!");
 }
}

void loop()
{
 float pressure;
 
 //get and print temperatures
 Serial.print("Temp: ");
 Serial.print(bme280.getTemperature());
 Serial.println("C");//The unit for Celsius because original arduino don't support speical symbols
 
 //get and print atmospheric pressure data
 Serial.print("Pressure: ");
 Serial.print(pressure = bme280.getPressure());
 Serial.println("Pa");

 //get and print altitude data
 Serial.print("Altitude: ");
 Serial.print(bme280.calcAltitude(pressure));
 Serial.println("m");

 //get and print humidity data
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(bme280.getHumidity());
 Serial.println("%");

 delay(1000);
}

ผมลองข้ามมาใช้ sensor GY-21P วัดความกดอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ใช้codeตัวอย่างของ libraryเลยครับ
ปรากฎว่าได้ผลออกมาอ่านค่าได้ 0 ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
image