สลับการทำงาน Manual Auto Blynk

อยากจะสลับโหมดการทำงาน Manual Auto โดยใช้อุณภูมิความชื้นควบคุมการทำงานพัดลมในส่วน Auto และใช้ปุ่มกดควบคุมขณะ Manual ซึ่งอยากจะแยกการทำงานจากกันโดยขณะใช้งานในโหมด Auto จะไม่สามรถกดปุ่ม on/off ได้ ครับ

หน้าการทำงานครับ

#include <DHT.h>
#include "RTClib.h"
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
RTC_DS3231 RTC;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
#define DHTPIN 15
#define DHTTYPE DHT22
int pin_FAN1 = 12;
int pin_FAN2 = 14;
int pin_FAN3 = 27;
int pin_FAN4 = 26;
int pin_FAN5 = 25;
int pin_FAN6 = 33;
int pin_PUM = 35;


bool _button_ma = false;
bool _button = false;
bool _button1 = false;
bool _button2 = false;
bool _button3 = false;
bool _button4 = false;
bool _button5 = false;
bool _button6 = false;
bool _button7 = false;

WidgetLED led1(V30);
WidgetLED led2(V31);
WidgetLED led3(V32);
WidgetLED led4(V33);
WidgetLED led5(V34);
WidgetLED led6(V35);
WidgetLED led7(V36);

BLYNK_WRITE(V0)
{
 if (param.asInt() == 1) {

  _button_ma = true;

 } else {

  _button_ma = false;

 }
}

BLYNK_WRITE(12) {

 if (param.asInt() == 1) {
  _button1 = true;

 } else {
  _button1 = false;

 }
}

BLYNK_WRITE(14) {

 if (param.asInt() == 1) {
  _button2 = true;

 } else {
  _button2 = false;
 }
}

BLYNK_WRITE(27) {

 if (param.asInt() == 1) {
  _button3 = true;
 } else {
  _button3 = false;

 }
}

BLYNK_WRITE(26) {

 if (param.asInt() == 1) {
  _button4 = true;

 } else {
  _button4 = false;

 }
}
BLYNK_WRITE(25) {

 if (param.asInt() == 1) {
  _button5 = true;

 } else {
  _button5 = false;

 }
}
BLYNK_WRITE(33) {

 if (param.asInt() == 1) {
  _button6 = true;

 } else {
  _button6 = false;

 }
}
BLYNK_WRITE(35) {

 if (param.asInt() == 1) {
  _button7 = true;

 } else {
  _button7 = false;

 }
}

int WEEK = 1;
char sbuf[64];
char buf[64];
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;
char auth[] = "O2s1eMsptXXQwnK2Nhxn_7gDY9f7kSIG";
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "back55140";
int btRead;
int bt = 1;
int bt1 = 1 ;
int show = -1;
int Menu = 0;
int mainMenu = 0;
bool lcdChange = 1;
bool lcdSetup = 1;
int setHr = 0;
int setMin = 0;
int setweek = 1;
int G = 100;

void setup() {
 Serial.println("DHTxx test!");
 lcd.clear();
 dht.begin();
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 pinMode(pin_FAN1 , OUTPUT);
 pinMode(pin_FAN2 , OUTPUT);
 pinMode(pin_FAN3 , OUTPUT);
 pinMode(pin_FAN4 , OUTPUT);
 pinMode(pin_FAN5 , OUTPUT);
 pinMode(pin_FAN6 , OUTPUT);
 pinMode(pin_PUM , OUTPUT);
  digitalWrite (pin_FAN1, 1);
  digitalWrite (pin_FAN2, 1);
  digitalWrite (pin_FAN3, 1);
  digitalWrite (pin_FAN4, 1);
  digitalWrite (pin_FAN5, 1);
  digitalWrite (pin_FAN6, 1);
  digitalWrite (pin_PUM, 1);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "128.199.173.118", 8080);
 Serial.begin(115200);
 Wire.begin();
 RTC.begin();
 RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
 Serial.print('Time and date set');
}
void loop() {
 DHTTEM();
 Week();

 // Button();
 // if (bt1 == 1) {
 //  DHTTEM();
 //  Week();
 //  Time ();
 //  data();
 // }
 // if (bt == 5) {
 //  while (bt == 0);
 //  bt1 = 1;
 // }
 // if (bt == 1) {
 //  while (bt == 0);
 //  bt1 = 0;
 //  lcdChange = 1;
 // }
 // if (bt == 2) {
 //  while (bt == 0);
 //  if (mainMenu = 0) {
 //
 //   mainMenu = 0;
 //  }
 //  lcdChange = 1;
 // }
 // if (bt == 3) { //A
 //  while (bt == 0);
 //
 //  if (mainMenu == 0) {
 //   setweek++;
 //   if (setweek > 6)setweek = 1;
 //  }
 //  lcdChange = 1;
 // }
 // if (bt == 4) { //C
 //  while (bt == 0);
 //  if (mainMenu == 0) {
 //   setweek--;
 //   if (setweek < 1)setweek = 1;
 //  }
 //
 //  lcdChange = 1;
 // }
 // if (lcdChange == 1) {
 //  lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("   SETTING  ");
 //  lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("WEEK = "); lcd.print(setweek); lcd.print("     ");
 //  lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("        ");
 //  if (mainMenu == 0) {
 //   lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" ");
 //   lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("*");
 //   lcd.setCursor(0, 2); lcd.print(" ");
 //  }
 //  lcdChange = 0;
 // }
}
void Week () {
 float humi = dht.readHumidity();
 float temp = dht.readTemperature();
 float f = dht.readTemperature(true);
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, humi);
 float hic = dht.computeHeatIndex(temp, humi, false);
 if (isnan(humi) || isnan(temp) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 if ( _button_ma == true) {
  _button == false;
  switch (setweek) {
   case 1 ://สัปดาห์ที่ 1
    if (temp >= 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 1);
     led1.on();
     Serial.println("Relay HIGH 1 ");
    }
    else if (temp < 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 0);
     led1.off();
    }
    if (temp >= 25) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 1);
      led2.on();
     Serial.println("Relay HIGH 2 ");
    }
    else if (temp < 25) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 0);
      led2.off();
    }
    if (temp >= 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 3 ");
    }
    else if (temp < 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 0);
    }
    if (temp >= 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 4 ");
    }
    else if (temp < 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 0);
    }
    if (temp >= 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 5 ");
    }
    else if (temp < 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 0);
    }
    if (temp >= 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 6 ");
    }
    else if (temp < 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 0);
    }
    if (humi <= 75) {
     digitalWrite(pin_PUM, 1);
     Serial.println("Relay HIGH PUM ");
    }
    else if (humi > 75) {
     digitalWrite(pin_PUM , 0);
    }
    break;
   case 2 ://สัปดาห์ที่ 2
    if (temp >= 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 1 ");
    }
    else if (temp < 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 0);
    }
    if (temp >= 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 2 ");
    }
    else if (temp < 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 0);
    }
    if (temp >= 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 3 ");
    }
    else if (temp < 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 0);
    }
    if (temp >= 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 4 ");
    }
    else if (temp < 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 0);
    }
    if (temp >= 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 5 ");
    }
    else if (temp < 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 0);
    }
    if (temp >= 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 6 ");
    }
    else if (temp < 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 0);
    }
    if (humi <= 75) {
     digitalWrite(pin_PUM, 1);
     Serial.println("Relay HIGH PUM ");
    }
    else if (humi > 75) {
     digitalWrite(pin_PUM , 0);
    }
    break;

   case 3 : //สัปดาห์ที่ 3
    if (temp >= 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 1 ");
    }
    else if (temp < 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 0);
    }
    if (temp >= 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 2 ");
    }
    else if (temp < 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 0);
    }
    if (temp >= 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 3 ");
    }
    else if (temp < 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 0);
    }
    if (temp >= 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 4 ");
    }
    else if (temp < 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 0);
    }
    if (temp >= 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 5 ");
    }
    else if (temp < 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 0);
    }
    if (temp >= 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 6 ");
    }
    else if (temp < 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 0);
    }
    if (humi <= 75) {
     digitalWrite(pin_PUM, 1);
     Serial.println("Relay HIGH PUM ");
    }
    else if (humi > 75) {
     digitalWrite(pin_PUM , 0);
    }
    break;

   case 4 ://สัปดาห์ที่ 4
    if (temp >= 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 1 ");
    }
    else if (temp < 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 0);
    }
    if (temp >= 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 2 ");
    }
    else if (temp < 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 0);
    }
    if (temp >= 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 3 ");
    }
    else if (temp < 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 0);
    }
    if (temp >= 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 4 ");
    }
    else if (temp < 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 0);
    }
    if (temp >= 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 5 ");
    }
    else if (temp < 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 0);
    }
    if (temp >= 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 6 ");
    }
    else if (temp < 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 0);
    }
    if (humi <= 75) {
     digitalWrite(pin_PUM, 1);
     Serial.println("Relay HIGH PUM ");
    }
    else if (humi > 75) {
     digitalWrite(pin_PUM , 0);
    }
    break;


   case 5 ://สัปดาห์ที่ 5
    if (temp >= 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 1 ");
    }
    else if (temp < 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 0);
    }
    if (temp >= 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 2 ");
    }
    else if (temp < 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 0);
    }
    if (temp >= 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 3 ");
    }
    else if (temp < 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 0);
    }
    if (temp >= 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 4 ");
    }
    else if (temp < 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 0);
    }
    if (temp >= 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 5 ");
    }
    else if (temp < 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 0);
    }
    if (temp >= 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 6 ");
    }
    else if (temp < 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 0);
    }
    if (humi <= 75) {
     digitalWrite(pin_PUM, 1);
     Serial.println("Relay HIGH PUM ");
    }
    else if (humi > 75) {
     digitalWrite(pin_PUM , 0);
    }
    break;
   case 6: //สัปดาห์ที่ 6
    if (temp >= 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 1 ");
    }
    else if (temp < 24) {
     digitalWrite(pin_FAN1 , 0);
    }
    if (temp >= 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 2 ");
    }
    else if (temp < 30) {
     digitalWrite(pin_FAN2 , 0);
    }
    if (temp >= 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 3 ");
    }
    else if (temp < 31) {
     digitalWrite(pin_FAN3 , 0);
    }
    if (temp >= 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 4 ");
    }
    else if (temp < 32) {
     digitalWrite(pin_FAN4 , 0);
    }
    if (temp >= 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 5 ");
    }
    else if (temp < 33) {
     digitalWrite(pin_FAN5 , 0);
    }
    if (temp >= 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 1);
     Serial.println("Relay HIGH 6 ");
    }
    else if (temp < 34) {
     digitalWrite(pin_FAN6 , 0);
    }
    if (humi <= 75) {
     digitalWrite(pin_PUM, 1);
     Serial.println("Relay HIGH PUM ");
    }
    else if (humi > 75) {
     digitalWrite(pin_PUM , 0);
    }
    break;
  }
 }else{
 if (_button1 == true) {
   digitalWrite(pin_FAN1, 1);
   led1.on();
  } else {
   digitalWrite(pin_FAN1, 0);
   led1.off();
  }
  if (_button2 == true) {
   digitalWrite(pin_FAN2, 1);
   led2.on();
  } else {
   digitalWrite(pin_FAN2, 0);
   led2.off();
  }
  if (_button3 == true) {
   digitalWrite(pin_FAN3, 1);
   led3.on();
  } else {
   digitalWrite(pin_FAN3, 0);
   led3.off();
  }
  if (_button4 == true) {
   digitalWrite(pin_FAN4, 1);
   led4.on();
  } else {
   digitalWrite(pin_FAN4, 0);
   led4.off();
  }
  if (_button5 == true) {
   digitalWrite(pin_FAN5, 1);
   led5.on();
  } else {
   digitalWrite(pin_FAN5, 0);
   led5.off();
  }
  if (_button6 == true) {
   digitalWrite(pin_FAN6, 1);
   led6.on();
  } else {
   digitalWrite(pin_FAN6, 0);
   led6.off();
  }
  if (_button7 == true) {
   digitalWrite(pin_PUM, 1);
   led7.on();
  } else {
   digitalWrite(pin_PUM, 0);
   led7.off();
  }
 }
}
 
void Button() {
 btRead = analogRead(A0);
 Serial.println(btRead);
 Serial.print("\t");
 bt = 0;
 if ((btRead > 500) && (btRead < 525))bt = 1;
 if ((btRead > 600) && (btRead < 625))bt = 2;
 if ((btRead > 700) && (btRead < 775))bt = 3;
 if ((btRead > 980) && (btRead < 1015))bt = 4;
 if (btRead > 1020)bt = 5;
 delay(200);
}
void DHTTEM() {
 float humi = dht.readHumidity();
 float temp = dht.readTemperature();
 float f = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(humi) || isnan(temp) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, humi);
 float hic = dht.computeHeatIndex(temp, humi , false);
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(humi);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temp);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *F\t");
 Serial.print("Heat index: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");
 lcd.home();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("   WEEK = ");
 lcd.print( setweek );
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Temp : ");
 lcd.print(temp);
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("Humi : ");
 lcd.print(humi);
 lcd.print("%");
 DateTime now = RTC.now();
 Serial.print(now.year(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.month(), DEC);
 Serial.print('/');
 Serial.print(now.day(), DEC);
 Serial.print(' ');
 Serial.print(now.hour(), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(now.minute(), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(now.second(), DEC);
 Serial.println();
 sprintf( sbuf, "%02d:%02d", now.hour(), now.minute());
 sprintf( buf, "%02d/%02d/%02d", now.day(), now.month(), now.year() % 100);
 lcd.setCursor(1, 3);
 lcd.print(sbuf);
 //
 lcd.setCursor(12, 3);
 lcd.print(buf);
 Blynk.run();
 timer.run();
 {
  Blynk.virtualWrite(V1, temp);
  Blynk.virtualWrite(V2, humi);
  Blynk.virtualWrite(V3, temp);
  Blynk.virtualWrite(V4, humi);
 }
}

1 Like

แล้วตอนนี้ทำอะไรได้แล้วบางครับ ลิสรายการสิ่งที่ต้องการ กับสิ่งที่ทำได้แล้วมาดูหน่อย

สลับการทำงานได้แล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ตอนเป็น Auto ยังกดสั่งการทำงานผ่านปุ่มได้ ตอนManual เซนเซอร์ยังควบคุมการทำงานอยู่ครับ

ถ้าต้องการ lock ปุ่มทำงานระหว่าง เป็น auto ก็ไม่ยากครับ เราก็ครอบ if ไว้ที่ ปุ่มกด สักตัว ก็จบแล้ว เช่น

bool lockAuto = false;

if( autoMode == true ) { //เข้าโหมด auto
 lockAuto = true;
}else{
 lockAuto = false;
}


BLYNK_WRITE(V0)
{
 if (param.asInt() == 1) {

   if(lockAuto == false){ // lock เมื่อกด auto จะไม่เข้าไปทำงานคำสั่งนี้
  _button_ma = true;
}

 } else {

  _button_ma = false;

 }
}

หลักการก็มีแค่นี้ครับ ลองไปศึกษาและประยุกค์ใช้ดู

bool lockAuto = false;

if( autoMode == true ) { //เข้าโหมด auto
 lockAuto = true;
}else{
 lockAuto = false;
}

ขออณุญาตนะครับ ชุดคำสั่งนี้ใส่ตรงไหนครับ แฮ่กๆๆ

แล้วเวลาเรากดโหมด auto มันอยู่ตรงไหนก็แปลงไปใส่ตรงนั่นครับ