ขอสอบถามวิธีการเพิ่มระบบ Manual ลงในระบบ Auto หน่อยครับ

ตัวโปรแกรมควบคุมผ่านแอพ Blynk สามารถวัดความชื้นและอุณหภูมิได้ สามารถตั้งค่าเพื่อให้ปั้มน้ำและพัดลมทำงานตามช่วงความชื้นและอุณหภูมิที่กำหนดได้ แต่ผมอยากเพิ่มปุ่มกดเปลี่ยนโหมดระหว่าง Auto และ Manual ครับ โดยผมอยากให้ตัวปุ่ม V10 เป็นปุ่ม Auto / Manual เพื่อที่จะเอาไว้ควบคุมปุ่ม V8และV9 ที่ตอนนี้เป็นแค่ปุ่มแสดงสถานะการทำงานของพัดลมและปั้มน้ำครับ ความคืบหน้าคือระบบสามารถใช้งานได้แล้วแต่ยังไม่มีระบบ Manual ครับ


#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <EEPROM.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP_WiFiManager.h>
//--------------------------------------------------
#define ESP_getChipId() (ESP.getChipId())
String ssid = " ";
const char* password = " ";
String Router_SSID;
String Router_Pass;
#define USE_AVAILABLE_PAGES   false
//--------------------------------------------------
#include <DHT.h>
DHT dht;
//------------ LCD ---------------------------
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);// PCF8574A = 0x3F

#define PUMP D5 
#define FAN D6 
#define Buzzer D0 
float  Humidity,Temperature;
float  Humidity1,Temperature1;
float  Humidity2,Temperature2;
unsigned char HMin,HMax,TMin,TMax;
unsigned char S1,S2;

BlynkTimer timer;
char auth[] = 

//======================================================
void WifiConnect()
{unsigned int i,TimeOut= 0;
  ESP_WiFiManager ESP_wifiManager;
  ESP_wifiManager.setMinimumSignalQuality(-1);
  ESP_wifiManager.setSTAStaticIPConfig(IPAddress(192,168,2,114), IPAddress(192,168,2,1), 
                   IPAddress(255,255,255,0), 
                   IPAddress(192,168,2,1), IPAddress(8,8,8,8));
  Router_SSID = ESP_wifiManager.WiFi_SSID();
  Router_Pass = ESP_wifiManager.WiFi_Pass();
  Serial.println("Stored: SSID = " + Router_SSID + ", Pass = " + Router_Pass);
  Serial.println("Opening configuration portal.");
  if(digitalRead(D3)== 0)
  { lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Setting Wifi... "); 
   Beep();
   ESP_wifiManager.setConfigPortalTimeout(60); //If no access point name has been previously entered disable timeout.
   Serial.println("Timeout 60s");
   ssid.toUpperCase(); 
   if (!ESP_wifiManager.startConfigPortal((const char *) ssid.c_str(), password)){Serial.println("Not connected to WiFi.");}
                                       else{Serial.println("WiFi connected...yeh :)");}
  }
  Serial.print("Connecting to "); Serial.println(Router_SSID);  
  while ( (WiFi.status() != WL_CONNECTED) && (TimeOut < 30) )
  { WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.persistent (true);   
   WiFi.begin(Router_SSID.c_str(), Router_Pass.c_str());
   while((!WiFi.status() || WiFi.status() >= WL_DISCONNECTED) && i++ < 200){delay(200);}  
   TimeOut++; 
   Serial.print(".");//delay(50);
  }
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){Serial.print("connected. Local IP: ");
                   Serial.println(WiFi.localIP()); }
}
//---------------------------
void sendSensor()
{
 Blynk.virtualWrite(V0, Humidity);
 Blynk.virtualWrite(V1, Temperature);
 Blynk.virtualWrite(V2,String(HMin)+" - "+String(HMax));
 Blynk.virtualWrite(V3,String(TMin)+" - "+String(TMax));
 if(S1 == 0){Blynk.virtualWrite(V8, LOW);}else{Blynk.virtualWrite(V8, HIGH);}
 if(S2 == 0){Blynk.virtualWrite(V9, LOW);}else{Blynk.virtualWrite(V9, HIGH);}
 
}
//=====================================================
BLYNK_WRITE(V4) 
{ 
 int value = param.asInt();
 Serial.println(value,DEC);
 HMin = value;
 EEPROM.write(1,value);
 EEPROM.commit();
 lcd.setCursor(13,2);lcd.print(HMin);
 Beep();
}
//=====================================================
BLYNK_WRITE(V5) 
{ 
 int value = param.asInt();
 Serial.println(value,DEC);
 HMax = value;
 EEPROM.write(2,value);
 EEPROM.commit();
 lcd.setCursor(16,2);lcd.print(HMax);
 Beep();
}
//=====================================================
BLYNK_WRITE(V6) 
{ 
 int value = param.asInt();
 Serial.println(value,DEC);
 TMin = value;
 EEPROM.write(3,value);
 EEPROM.commit();
 lcd.setCursor(13,3);lcd.print(TMin);
 Beep();
}

//=====================================================
BLYNK_WRITE(V7) 
{ 
 int value = param.asInt();
 Serial.println(value,DEC);
 TMax = value;
 EEPROM.write(4,value);
 EEPROM.commit();
 lcd.setCursor(16,3);lcd.print(TMax);
 Beep();
}
//===============================
void setup() 
{
 Serial.begin(115200);
 EEPROM.begin(5);
 lcd.begin();
 
 pinMode(PUMP,OUTPUT);digitalWrite(PUMP,HIGH);
 pinMode(FAN,OUTPUT);digitalWrite(FAN,HIGH);
 pinMode(Buzzer,OUTPUT);digitalWrite(Buzzer,HIGH);
 
 delay(1000);
 WifiConnect(); 
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Humidity =     %"); 
 lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Temp   =     C"); 
 lcd.setCursor(0,2);lcd.print("Set-H  =   -  %"); 
 lcd.setCursor(0,3);lcd.print("Set-T  =   -  C"); 
 
 delay(500);
 HMin = EEPROM.read(1);delay(500);
 HMax = EEPROM.read(2);delay(500);
 TMin = EEPROM.read(3);delay(500);
 TMax = EEPROM.read(4); 
 lcd.setCursor(13,2);lcd.print(HMin);
 lcd.setCursor(16,2);lcd.print(HMax);
 lcd.setCursor(13,3);lcd.print(TMin);
 lcd.setCursor(16,3);lcd.print(TMax);

 
 
  
 Blynk.config(auth);
 dht.setup(D7);
 timer.setInterval(1000L, sendSensor); 
 Beep();
}

void loop() 
{ 
 Blynk.run();
 timer.run();
 Humidity  = dht.getHumidity();
 Temperature = dht.getTemperature();
 // Humidity2  = dht2.getHumidity();
 // Temperature2 = dht2.getTemperature();
 if( isnan(Humidity1) || isnan(Temperature1)){}//|| isnan(Humidity2) || isnan(Temperature2)){}
 else
 { 
  lcd.setCursor(14,0);lcd.print(Humidity,1);
  lcd.setCursor(14,1);lcd.print(Temperature,1); 
 } 

 if(Humidity < HMin){digitalWrite(PUMP,LOW);S1 = 255;}
 if(Humidity >= HMax){digitalWrite(PUMP,HIGH); S1 = 0;}
 if(Temperature <= TMin){digitalWrite(FAN,HIGH); S2 = 0;}
 if(Temperature >= TMax){digitalWrite(FAN,LOW); S2 = 255;}
 delay(200);
}
//=======================================================
void Beep()
{
 digitalWrite(Buzzer,LOW);delay(50);
 digitalWrite(Buzzer,HIGH);
}

เบื้องต้น เริ่มจากศึกษากระทู้นี้ดูครับ

แก้ได้แล้วครับตัวนี้คือโค้ดในส่วนที่ไปเขียนเพิ่มมาครับ

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);// PCF8574A = 0x3F
#define PUMP D5 
#define FAN D6 
#define Buzzer D0 
float  Humidity,Temperature;
float  Humidity1,Temperature1;
float  Humidity2,Temperature2;
unsigned char HMin,HMax,TMin,TMax;
//----------
unsigned char S1,S2,S3;
unsigned char AUTO = 0;
//----------

void sendSensor()
{ Serial.println(Temperature,2); 
 Serial.println(Humidity,2);
 Serial.println("----------------------");
 Blynk.virtualWrite(V0, Humidity);
 Blynk.virtualWrite(V1, Temperature);
 Blynk.virtualWrite(V2,String(HMin)+" - "+String(HMax));
 Blynk.virtualWrite(V3,String(TMin)+" - "+String(TMax));
 if(S1 == 0){Blynk.virtualWrite(V8, LOW);}else{Blynk.virtualWrite(V8, HIGH);}
 if(S2 == 0){Blynk.virtualWrite(V9, LOW);}else{Blynk.virtualWrite(V9, HIGH);}
//------ 
 if(AUTO == 0){Blynk.virtualWrite(V10, LOW);}else{Blynk.virtualWrite(V10, HIGH);}
//----- 
//=====================================================
BLYNK_WRITE(V8) 
{ 
 int value = param.asInt();
 Serial.println(value,DEC);
 if(AUTO == 1)
 {
 if(value == 1){digitalWrite(PUMP,LOW);S1 =1;}else{digitalWrite(PUMP,HIGH); S1 = 0;}   
 }
 Beep();
}
//=====================================================
BLYNK_WRITE(V9) 
{ 
 int value = param.asInt();
 Serial.println(value,DEC);
 if(AUTO == 1)
 {
 if(value == 1){digitalWrite(FAN,LOW);S2 = 1;}else{digitalWrite(FAN,HIGH); S2 = 0;}   
 }
 Beep();
}
//=====================================================
BLYNK_WRITE(V10) 
{ 
 int value = param.asInt();
 Serial.println(value,DEC);
 AUTO = value;
 EEPROM.write(0,value);
 EEPROM.commit(); 
 if(AUTO == 1){S1 = 0; S2 = 0;}
 Beep();
}

void loop() 
{float Temp,Humi; 
 Blynk.run();
 timer.run();
 Humi  = dht.getHumidity();
 Temp = dht.getTemperature();

 if( isnan(Humi) || isnan(Temp)){}
 else
 { Humidity = Humi;
  Temperature = Temp;
  lcd.setCursor(14,0);lcd.print(Humidity,1);
  lcd.setCursor(14,1);lcd.print(Temperature,1); 
  
 } 
 if(AUTO == 0)
 {
 if(Humidity < HMin){digitalWrite(PUMP,LOW);S1 = 255;}
 if(Humidity >= HMax){digitalWrite(PUMP,HIGH); S1 = 0;}
 if(Temperature <= TMin){digitalWrite(FAN,HIGH); S2 = 0;}
 if(Temperature >= TMax){digitalWrite(FAN,LOW); S2 = 255;}
 } 
 delay(200);
}
2 Likes