ขอสอบถามการใช้งานบอร์ด Mega WiFi ในการสั่งงานผ่าน Blynk ครับ

ผมมีเรื่องมารบกวนขอความรู้ในการใช้งานบอร์ด mega wifi ในการใช้แอพ blynk ในการสั่งงานบอร์ดให้ขา digital ตั้งแต่ขา 22 ทำงานครับ ผมลองผิดมาหลายรอบแล้วไม่สำเร็จซักทีครับ


ขอดูโค้ตที่ใช้หน่อยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
//Blynk config
//Token ผมใส้ไว้แล้วครับตรงนี้เอาออกเพื่อโพสครับ
char auth[] = "....................."; //Token ของ LightBiO ใน Blynk
//char server[] = "128.199.173.118";
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;


// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Office";
char pass[] = "1212312121hay";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

เลือกบอร์ดให้ถูกต้องด้วยครับ

เคสนี้เลือกบอร์ดให้ถูกก็น่าจะได้แล้วครับ อีกอย่าง เลือก pin ให้ถูก type ด้วย

ลองแก้บอร์ กับ เซ็ตปุ่มใหม่แล้วครับ ยังไม่ได้ครับ แล้วมีข้อความเด้งสลับไปมาด้านล่าง connect กับ disconnect ครับ


กดตรง serial Arduino IDE มาดูครับ

ศึกษาจากกระทู้นี้ที่เป็นโค้ต ตรง blynk connect () ใสเพิ่มเข้าไปด้วยครับ

ลองเพิ่มดีเลย์เข้าไปหน่อย

void loop()
{
 Blynk.run();
 delay(200);
}


เพิ่ดโค๊ด

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

ลองใส่ delay ดูรึยังครับ

ใส่แล้วครับผม

Untitled
ผมสับขา 5 6 แบบนี้ถูกแล้วมั้ยครับ

อันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับ ตอนนี้ขอดูโค้ตล่าสุดที่ใช้หน่อย

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = ".....q8R"; //Token key LightBiO
//char auth[] = ".....Rxf"; //Token key LightPor
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "Office";
char pass[] = "1212312121hay";
int port = 8080;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();
 delay(200);
}


ถ้าไม่รันแอพจะขึ้น App Blynk ทำงาน! พอกดรันแอพจะทำการเชื่อมอยู่ตลอดเวลาครับ

ลองดูโค้ตนี้ครับ เป็นการใส่ในส่วนของ การเชื่อมต่อ server Blynk ถ้า เชื่อมเน็ตได้ถึงจะเชื่อมไปยัง server หากไม่มีเน็ตก็จะตัดการเชื่อมต่อ

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = ".....q8R"; //Token key LightBiO
//char auth[] = ".....Rxf"; //Token key LightPor
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "Office";
char pass[] = "1212312121hay";
int port = 8080;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){

  if (!Blynk.connected()){
      if(Blynk.connect()){
       BLYNK_LOG("Reconnected");
       digitalWrite(WIFI_LED,LOW);
   

    }else {
   
   BLYNK_LOG("Not reconnected");

  
      }
              }

  if(Blynk.connected()) {  // to ensure that Blynk.run() function is only called if we are still connected to the server
    
  Blynk.run();
 }
   
  
}
}

ลองทำตามแล้วครับ ติด error WIFI_LED ผมเลยเพิ่มโค๊ด

int WIFI_LED = 13;

เข้าไปแล้วลองรันผ่านอุปกรณ์ esp8266 รันผ่าน และก็สั่งงานผ่านแอพ blynk ได้ไม่มีปัญหา


พอมาใช้ megawifi ไม่สามารถใช้งานได้ครับ

รบกวนชี้แนะให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ
1 Like

เยี่ยมครับ ตอบได้ละเอียดมากทำให้วิเคราะห์ปัญหาง่ายขึ้น

ลองโค้ตชุดนี้ดูครับ ลองเพียวๆ ดูว่าได้ไหม

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>


char auth[] = "YourAuthToken";

char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

#define EspSerial Serial1

// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 38400

ESP8266 wifi(&EspSerial);

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 // Set ESP8266 baud rate
 EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
 delay(10);

 //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "oasiskit.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);

}

void loop()
{
 Blynk.run();

}

error ครับเรียกใช้ esp8266_Lib.h ไม่เจอครับ มีตัว Library ให้โหลดมั้ยครับ T_T

Arduino:1.8.13 (Windows 10), บอร์ด:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\LightBio\LightBio.ino:5:0:

C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleShieldEsp8266.h:15:2: error: #error This code is not intended to run on the ESP8266 platform! Please check your Tools->Board setting.

 #error This code is not intended to run on the ESP8266 platform! Please check your Tools->Board setting.

 ^

exit status 1

Error compiling for board Generic ESP8266 Module.

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.