มีวิธีแก้ปัญหา NewPing.h:113:20: fatal error

โค้ดที่ใช่ค่ะ

#include <NewPing.h> // ดาวน์โหลด Library ได้ที่ https://github.com/microflo/NewPing
#include <TridentTD_LineNotify.h> // ดาวน์โหลด Library ได้ที่ https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#define TRIGGER_PIN D6 // ตั้งขาที่ใช้กับ Ultra
#define ECHO_PIN   D5 // ตั้งขาที่ใช้กับ Ultra
#define MAX_DISTANCE 100 // ตั้งค่าระยะ Ultrasonic หน่วยเป็น .cm ไกลสุดถึง 0-400cm
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);

#define SSID   "cyn" // ชื่อ Wi- Fi ที่ต้องการให้ ESP8266 เชื่อมต่อ
#define PASSWORD "0806848215" // รหัส Wi-Fi 
#define LINE_TOKEN "ROouwJDNwumLjRGBNl40YM2rzAVVpXU9lZfErhgsIPI" //Token line ที่ขอมาจาก Line notify

int state = 0;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD); // เชื่อมต่อ Wi-Fi
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println(""); // เชื่อมต่อเสร็จหลุดออกจากลูป มาทำบรรทัดนี้ลงไป
 Serial.println("WiFi connectedึ");
 LINE.setToken(LINE_TOKEN); // เชื่อมต่อกับ Token Line
}

void loop() {
 Serial.print("Ping: ");  
 Serial.print(sonar.ping_cm()); // ปริ้นค่า Sensor บน Serial Monitor
 Serial.println("cm");
 delay(50);
 if (state == 0) { // เงื่อนไขถ้า state = 0 ให้ทำใน {}
  if (sonar.ping_cm() >= 20 ) { // เงื่อนไข ถ้า Sensor ตรวจพบวัตถุระยะ 20cm ขึ้นไป ให้ทำใน {}
   LINE.notify("แจ้งเตือน : ตรวจพบผู้บุกรุก !!"); // ส่งข้อความไปยัง Line "แจ้งเตือน : ตรวจพบผู้บุกรุก !!"
   state = 1; // ให้ state = 1
  } else { // ถ้าเงื่อนไข sonar.ping_cm() มีค่าน้อยกว่า 20 ให้ state = 0 เพื่อวนลูปเช็คเรื่อย ๆ
   state = 0;
  }
 } else if (state == 1) { // ถ้า state = 1 ให้ทำใน {}
  delay(3000); //หน่วงเวลา 3 วินาที
  state = 0; // state = 0 เพื่อกลับไปรับค่า Sensor
 }
}
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"In file included from C:\Users\ASUS\Documents\Arduino\sketch_oct13c\sketch_oct13c.ino:1:0:
C:\Users\ASUS\Documents\Arduino\libraries\NewPing-master/NewPing.h:113:20: fatal error: avr/io.h: No such file or directory
 #include <avr/io.h>
          ^
compilation terminated.
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).


This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

วางโค้ตที่ใช้ และแคป โปรแกรม ide มาดูด้วย

ใช้บอร์ดอะไรครับ ถ่ายมาดูหน่อย

ใช้esp8266ค่ะ

มันมีปัญหาตรง library ping ผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับแทนครับ

ตัด newPing ออก