แก้ nginx.service is not active, cannot reload สำหรับ ubuntu 16.04

sudo service nginx restart

ภาพ

ใช้ 3 คำสั่งดังนี้

sudo fuser -k 80/tcp

sudo fuser -k 443/tcp
และ

sudo service nginx restart