แก้ปัญหาติดตั้ง Nodejs บน Ubuntu 16.04 ไม่ได้

ผมกำลังจะติดตั้ง Nodejs บน Ubuntu 16.04 ด้วยคำสั่ง

apt install nodejs-legacy

แล้วเจอโค้ต Error คือ

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package nodejs-legacy

วิธีแก้ไขโดยใช้ 2 คำสั่งนี้

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs nodejs-legacy

เมื่อใช้คำสั่ง

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

รอสักพักมันจะโหลดและติดตั้งเสร็จ

ภาพ

เมื่อใส่คำสั่งที่ 2

sudo apt-get install -y nodejs nodejs-legacy

ภาพ

ทดสอบว่า เราติดตั้ง Nodejs เรียบร้อยแล้วหรือยัง ด้วย

node -v

ภาพ