ไม่สามารถลง nodemcu esp8266 ได้ครับ

ลงไม่ได้ครับทำตามทุกขั้นตอนแล้วเกิดผลดังรูป

ตามไปลบโฟล์เดอร์ Arduino15 นี้ออกครับ แล้วลงใหม่

ลบแล้วครับยังไม่ได้ครับ

Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

Executable segment sizes:

IROM  : 226744     - code in flash     (default or ICACHE_FLASH_ATTR) 

IRAM  : 27008  / 32768 - code in IRAM     (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...) 

DATA  : 1252 )     - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP 

RODATA : 672  ) / 81920 - consta nts       (global, static) in RAM/HEAP 

BSS  : 24888 )     - zeroed variables   (global, static) in RAM/HEAP 

Sketch uses 255676 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.

Global variables use 26812 bytes (32%) of dynamic memory, leaving 55108 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.

esptool.py v2.8

Serial port COM4

Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\Asus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.2/tools/upload.py", line 65, in <module>

  esptool.main(cmdline)

 File "C:/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main

  esp.connect(args.before)

 File "C:/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect

  raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))

esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header_This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ทดสอบเชื่อมnodemcu แล้วเป็นแบบนี้ครับ

ถ่ายบอร์ดและการต่อมาดูด้วยครับ