คอร์ส สอนวิชา Non-Computer Science จาก Harvard ฟรี

สอนโดยศาสตราจารย์ David Malan เป็นวิชา Non-Computer Science คนที่เรียนสายตรงมาจะลงทะเบียนไม่ได้ สอน

Scratch 1 ครั้ง
ภาษา C 5 ครั้ง
Python 1 ครั้ง
SQL 1 ครั้ง

1 Like