ขึ้น note: in expansion of macro 'SimpleTimer' class SimpleTimer แก้ไงครับ ผมลองโหลด SimpleTimer ใส่ใน libraries ก็ยังไม่หายครับ

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,
         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
         from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
         from C:\Users\ssoza\Downloads\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino:42:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'
 #define SimpleTimer BlynkTimer
           ^
C:\Users\ssoza\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
 class SimpleTimer {
    ^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'
 #define SimpleTimer BlynkTimer
           ^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
 class SimpleTimer {
    ^
Multiple libraries were found for "SimpleTimer.h"
 Used: C:\Users\ssoza\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer
 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SimpleTimer
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

ลองศึกษาดูครับ