สั่งงานปิดทุก output ทั้งบน app blynk และ บอร์ด

สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าพึ่งหัดเล่น ESP8266 + Blynk app. ผมต้องการเปิดไฟสองดวงโดยผมกำหนด V5 = Lamp1, V6 = Lamp2, หลังจากนั้นผมต้องการปิดพร้อมกันโดยกำหนด V7 = Reset และในตอนนี้ผมสามารถสั่งงานให้ปิดได้แล้วแต่ผมติดปัญหาตรงที่การสั่งงานปุ่ม V5,V6 ของ blynk ให้เป็นสถานะ OFF หลังจากกด V7 reset ครับ

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xxxxxxxxxx";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "xxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxxxx";


void output ()
{
 digitalWrite(D3, HIGH);
}

void output1 ()
{
 digitalWrite(D3, LOW);
}

void output2 ()
{
 digitalWrite(D0, HIGH);
}

void output3 ()
{
 digitalWrite(D0, LOW);
}


BLYNK_WRITE(V5) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
{
 if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
  output();       // start the function
 }
  if(param.asInt()== 0) {   // if Button sends 1
  output1();       // start the function
 }
}

BLYNK_WRITE(V6) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
{
 if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
  output2();       // start the function
 }
  if(param.asInt()== 0) {   // if Button sends 1
  output3();       // start the function
 }
}


BLYNK_WRITE(V7) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
{
  if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
  output3();   // start the function 
  output1();
  
 }
}
void setup()
{
 pinMode (D3, OUTPUT);
 pinMode (D0, OUTPUT);
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080); 
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();

}

สั่ง Reset แล้วไฟ lamp จริงดับแต่ ปุ่ม หน้าแอพไม่ดับตามใช่ป่ะครับ

สวัสดีครับ ใช่ครับผม

ลองดูครับ ให้เพิ่มคำสั่ง Off ปุ่มบนแอพด้วย แบบนี้

Blynk.virtualWrite(V5, 0); //สั่ง Off ปุ่มของ virtual pin V5

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xxxxxxxxxx";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "xxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxxxx";


void output ()
{
 digitalWrite(D3, HIGH);
}

void output1 ()
{
 digitalWrite(D3, LOW);
}

void output2 ()
{
 digitalWrite(D0, HIGH);
}

void output3 ()
{
 digitalWrite(D0, LOW);
}


BLYNK_WRITE(V5) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
{
 if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
  output();       // start the function
 }
  if(param.asInt()== 0) {   // if Button sends 1
  output1();       // start the function
 }
}

BLYNK_WRITE(V6) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
{
 if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
  output2();       // start the function
 }
  if(param.asInt()== 0) {   // if Button sends 1
  output3();       // start the function
 }
}


BLYNK_WRITE(V7) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
{
  if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
  output3();   // start the function 
  output1();
  Blynk.virtualWrite(V5, 0);
  Blynk.virtualWrite(V6, 0);
 }
}
void setup()
{
 pinMode (D3, OUTPUT);
 pinMode (D0, OUTPUT);
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080); 
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();

}

ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำ หลังจากผมทดลองแล้วตรงตามความต้องการ
ภาพการทดสอบ on ทั้งสอง output.

ภาพหลังจากกด V7 reset, output lamp1,2 off และบน blynk ก็ off.

1 Like

เยี่ยมมากเลยครับ ขอปิดประเด็นนี้นะครับ