สอบถามการทำงาน ของ push button widget ของ blynk ครับ

ถ้าผมต้องการ hold การทำงาน ของ relay จากการกด push button widget ใน แอพ blynk (กดติดปล่อยดับ) สามารถทำยังได้บ้างครับ อยากให้ ทริก 1 จาก push button พอปุ่มลงเป็น 0 แล้ว output ยังคงทำงานอยู่

วางโค้ตที่ใช้ด้วยครับ

/*************************************************************
 Download latest Blynk library here:
  https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

 Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 You can easily build graphic interfaces for all your
 projects by simply dragging and dropping widgets.

  Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
  Sketch generator:      http://examples.blynk.cc
  Blynk community:      http://community.blynk.cc
  Social networks:      http://www.fb.com/blynkapp
                http://twitter.com/blynk_app

 Blynk library is licensed under MIT license
 This example code is in public domain.

 *************************************************************
 This example shows how to use ESP32 BLE
 to connect your project to Blynk.

 Warning: Bluetooth support is in beta!
 *************************************************************/

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

#define BLYNK_USE_DIRECT_CONNECT

#include <BlynkSimpleEsp32_BLE.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "c1RiEgLFtW11IccEoIWQBhjac7vWgu8P";
int relay1 = 23;
int relay2 = 22;
int relay3 = 21;
int relay4 = 3;


void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Serial.println("Waiting for connections...");

 Blynk.setDeviceName("AIRLIFT");

 Blynk.begin(auth);

 pinMode(relay1, OUTPUT);
 pinMode(relay2, OUTPUT);
 pinMode(relay3, OUTPUT);
 pinMode(relay4, OUTPUT);
 
}
BLYNK_WRITE(V1){
 if (param.asInt () == 1 ){

 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay3, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(relay1, LOW);
 digitalWrite(relay3, LOW);
}
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}
**strong text**

รบกวนชี้แนะด้วยครับ

ผมตกกระทู้นี้ไปได้ไงเนี้ย!! เดียวมาปิดกระทู้นี้ให้นะครับ

ผมไม่เข้าใจตรงส่วนนี้ครับ ช่วยยกตัวอย่างหน่อย

ประมาณว่า ใช้ปุ่ม Blynk เป็นแบบ PUSH แทน ปุ่มกด Push button จากข้างนอกหรือปล่าวครับ