สร้างสัญญาณ PWM 1 Channel ด้วย การรับค่า ADC

ตัวอย่างนี้จะเป็นการสร้างสัญญาณ PWM ด้วยการแปลง ADC มาจากตัวต้านทาน แบบปรับค่าได้ จากนั้นนำค่าที่ได้ไปสร้าง PWM แบบ 1 Channel

การต่อ

int led_pin = 5; 
int pot_pin = A0;
int output;
int led_value;

void setup() {
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
}

void loop() {

  output = analogRead(pot_pin);
  //Mapping ค่าระหว่าง 0 ถึง 255 ให้ออกมาเป็น output โดยใช้ฟังก์ชัน analogwrit
  led_value = map(output, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(led_pin, led_value);
  delay(1);
}

Simulate