หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python 101 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming
โดย กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ, สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Python 101

python101_workbook_v1.0.2.pdf (3.4 MB)

หรือ ดาวน์โหลด


Refer

1 Like