การใช้ Real-time clock Widget

ในการใช้ widget Real-time clock นี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับการดึกเวลาจาก server มาใช้ใน app ของเรานั้นเอง วิธีการก็ไม่มีไรมาก ให้เราลากวางที่ app ของเรา แล้ววางไว้ตรงไหนก็ได้

Real-time clock Widget 1

อย่าลืมตั้งค่า Time Zone ของเราด้วยไม่งั้นเราอาจจะดึงเวลาของโซนอื่นมาใช้ ทำให้เวลาที่เราตั้งทำงานคลาดเคลื่อนได้

Real-time clock Widget3

ก่อนตั้ง

หลังตั้ง

โค้ตตัวอย่าง

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <BlynkSimpleEthernet.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>

char auth[] = "YourAuthToken";

BlynkTimer timer;
WidgetRTC rtc;

// ฟังก์ชันนาฬิกาดิจิตอลแสดงเวลา
void clockDisplay()
{

 String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
 String currentDate = String(day()) + " " + month() + " " + year();
 Serial.print("Current time: ");
 Serial.print(currentTime);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(currentDate);
 Serial.println();

 // ส่งเวลาไปที่แอพ
 Blynk.virtualWrite(V1, currentTime);
 // ส่งวันที่ไปที่แอพ
 Blynk.virtualWrite(V2, currentDate);
}

BLYNK_CONNECTED() {
 // ซิงโครไนซ์เวลาในการเชื่อมต่อ
 rtc.begin();
}

void setup()
{

 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth);
 setSyncInterval(10 * 60); // ช่วงเวลาการซิงค์เป็นวินาที (10 นาที)

 // แสดงนาฬิกาดิจิตอลทุก 10 วินาที
 timer.setInterval(10000L, clockDisplay);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}