การคุยกันระหว่าง Serial arduino Uno กับ Esp32

การเชื่อมต่อ Arduino กับ Node MCU ผ่านทาง Serial และแจ้งเตือนเมื่อการเชื่อมต่อมีปัญหา - YouTube ลงไลบราลี่แล้วรันของ Uno ได้ แต่ของ Esp32 ไม่ได้

วางโค้ตที่ใช้ด้วยครับ

esprxtx.ino (349 Bytes)
ฝั่ง esp
swrxtx.ino (543 Bytes)
ฝั่ง UNO ครับ ฝั่งESP ขึ้น

Copy error เต็มมาวางด้วยครับ

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_117889 -warnings=none -build-cache C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_939208 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py-3.0.0.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -verbose C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\esprxtx\esprxtx.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_117889 -warnings=none -build-cache C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_939208 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py-3.0.0.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -verbose C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\esprxtx\esprxtx.ino
Using board ‘esp32’ from platform in folder: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
Using core ‘esp32’ from platform in folder: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
cmd /c if exist “C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\esprxtx\partitions.csv” copy /y “C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\esprxtx\partitions.csv” “C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_117889\partitions.csv”
cmd /c if not exist “C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_117889\partitions.csv” copy “C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\tools\partitions\default.csv” “C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_117889\partitions.csv”
Detecting libraries used…
“C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=“mbedtls/esp_config.h”” -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=“ESP32_DEV”” "-DARDUINO_VARIANT=“esp32"” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32” “C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_117889\sketch\esprxtx.ino.cpp” -o nul
Alternatives for SoftwareSerial.h: [SoftwareSerial-master@1.0]
ResolveLibrary(SoftwareSerial.h)
→ candidates: [SoftwareSerial-master@1.0]
“C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=“mbedtls/esp_config.h”” -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=“ESP32_DEV”” "-DARDUINO_VARIANT=“esp32"” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32” “-IC:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SoftwareSerial-master” “C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_117889\sketch\esprxtx.ino.cpp” -o nul
“C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=“mbedtls/esp_config.h”” -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=“ESP32_DEV”” "-DARDUINO_VARIANT=“esp32"” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32” “-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32” “-IC:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SoftwareSerial-master” “C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SoftwareSerial-master\SoftwareSerial.cpp” -o nul
Alternatives for avr/interrupt.h: []
ResolveLibrary(avr/interrupt.h)s\Arduino\libraries\SoftwareSerial-master\SoftwareSerial.cpp:41:27: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
→ candidates: []

compilation terminated.
Using library SoftwareSerial-master at version 1.0 in folder: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SoftwareSerial-master
exit status 1
Error compiling for board ESP32 Dev Module.