มันรันไม่ผ่านครับ แก้ยังไง Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);

มันรันไม่ผ่านตรงนี้ครับ

Serial.printf(“WiFi connecting to %s\n”, SSID);


/*
ติดตั้ง Library Line Notify ด้วยน่ะครับ
https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify

บทความจากเว็บ https://www.ab.in.th/b/7
*/

#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <WiFi.h>
#define DHTPIN D1     
#define DHTTYPE DHT11

#define SSID    "Strrree"  //SSID Wifi
#define PASSWORD  "rrreewww"  //Pass Wifi
#define LINE_TOKEN "**********"  //Token ที่ได้จากการสมัคร ID Line

int waterlevel = 300;  //ปรับระดับน้ำ

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 Serial.println(WiFi.localIP());

 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}

void loop()
{
 int val = analogRead(A1); // read input value
 Serial.print("Water Level : ");
 Serial.println(val);
 delay(2000);

 if (val >= waterlevel) {
  Serial.println("Send Line");
  LINE.notify("น้ำล้นแล้วจ่า !!");
  while (val >= 200) delay(10);
 } else {

 }
  }

แคป error มาดูหน่อยครับ