เปลี่ยน server Blynk แล้ว on line ไม่ได้

สวัสดีครับ ต้องขออภัยที่รบกวนเวลาครับ ผมมีปัญหาการติดด่อ server อิเล็กอีซี่ ครับ คือตอนแรกผมสมัคร blynk ผมใช้ email : kksk…kk@gmail.com โดยใช้ server ของ blynkตรงๆ ต่อมาผมสมัครสมาชิกของ อิเล็กอีซี่ ผมก็ใช้ email เดิมในการใช้งาน กับ server ใหม่ อิเล็กอีซี่ ผลก็คือ ผมใม่สามารถ online ได้เหมือนครั้งแรก ผมต้องแก้ไขอย่างไรครับ / ขอบคุณครับ

แคปหน้า token กับวางโค้ตที่ใช้มาดูหน่อยครับ

นี่ครับ

/*************************************************************
 Download latest Blynk library here:
  https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

 Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 You can easily build graphic interfaces for all your
 projects by simply dragging and dropping widgets.

  Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
  Sketch generator:      http://examples.blynk.cc
  Blynk community:      http://community.blynk.cc
  Follow us:         http://www.fb.com/blynkapp
                http://twitter.com/blynk_app

 Blynk library is licensed under MIT license
 This example code is in public domain.

 *************************************************************
 This example runs directly on ESP32 chip.

 Note: This requires ESP32 support package:
  https://github.com/espressif/arduino-esp32

 Please be sure to select the right ESP32 module
 in the Tools -> Board menu!

 Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
 Feel free to apply it to any other example. It's simple!
 *************************************************************/

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "CmAzWJK67TJbeTgnrKl_Zww1aXj3nohE";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Mi 10T Pro";
char pass[] = "12345678";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

ใช้ server ของที่ไหนครับ

type or paste code here

ขอโทษคร้าบบ ที่ตอบช้า code เดียวกันตอนแรกใช้ server ของ Blynk พอเปลี่ยน server
ผมเลย ขอ token ตัวใหม่มาแก้ code

ต้องขออภัยครับ เพิ่งศึกษา เลยตะขิดตะขัดครับ :joy:

ประเด็นคือ gen token ของที่แจกมา แต่โค้ตเชื่อมไป blynk หลักครับ มันเลยไม่ online

ขอบคุณครับ เด๊่ยวผมจะลองศึกษาเพิ่มนะครับ แล้วจะอัพเดทให้ทราบครับ ขอบคุณมากครับ :grin:

1 Like

ได้แล้วครับ /ขอบคุณครับ :grin: :grin: :grin:

1 Like

Soccer Sliding GIF by Peterborough United Football Club