ใช้ SoftwareSerial แล้วค่าส่งไม่ตรง มั่ว

ใช้ SoftwareSerial แล้วค่าส่งไม่ตรง มั่ว

portOne.print(temp);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(humidity);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(resetNET);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_from_humi);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_to_hum);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_from_temp);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_to_temp);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_from_loopM);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_to_loopM);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_from_loopS);
 portOne.print(" ");
 portOne.print(S_to_loopS);
 portOne.print("\n");

ตัวรับ

while (portOne.available() > 0)
 {
  temp = portOne.parseInt();
  hum = portOne.parseFloat();
  S_from_temp = portOne.parseInt();
  S_from_humi = portOne.parseInt();
  S_to_temp = portOne.parseInt();
  S_to_hum = portOne.parseInt();
  S_from_loopM = portOne.parseInt();
  S_from_loopS = portOne.parseInt();
  S_to_loopM = portOne.parseInt();
  S_to_loopS = portOne.parseInt();
  
  Blynk.virtualWrite(V0, temp);
  Blynk.virtualWrite(V1, hum);
  Blynk.virtualWrite(V2, S_from_temp);
  Blynk.virtualWrite(V3, S_from_humi);
  Blynk.virtualWrite(V4, S_to_temp);
  Blynk.virtualWrite(V5, S_to_hum);
  Blynk.virtualWrite(V6, S_from_loopM);
  Blynk.virtualWrite(V7, S_from_loopS);
  Blynk.virtualWrite(V8, S_to_loopM);
  Blynk.virtualWrite(V9, S_to_loopS);
  
  if (portOne.read() == '\n')
  {
   Serial.print("humidity");
   Serial.print(": ");
   Serial.print(hum); 
   Serial.print("  temperature: ");
   Serial.print(temp);
   Serial.print("  reset: ");
   Serial.println(resetNET);
  }
 } 

หรือผมเขียนผิดหรอครับ

ต่ออะไร จะสื่อสารระหว่างอะไรครับ อธิบายเพิ่มเติมด้วย

ต่อระหว่าง ESP8266 กับ arduino uno สือสารโดยใช้ TX RX

ถ่ายวิธีการต่อมาดูหน่อยครับ

ขอดูลิ้งค์อ้างอิงหน่อย สำหรับโค้ตที่นำมาใช้

https://www.myarduino.net/article/178/สอนใช้งาน-nodemcu-esp8266-ส่งข้อมูลหากันแบบ-serial-รับค่า-sensor-ต่างๆจาก-arduino

int i_data = 34;
int f_data = 52;
int a_data = 12;
int z_data = 17;
int q_data = 11;
int c_data = 13;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial UnoSerial(13, 12); // RX | TX
void setup()
{
 pinMode(13, INPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 UnoSerial.begin(9600);
}
void loop() {
 UnoSerial.print(i_data);
 UnoSerial.print(" ");
 UnoSerial.print(f_data);
 UnoSerial.print(" ");
 UnoSerial.print(a_data);
 UnoSerial.print(" ");
 UnoSerial.print(z_data);
 UnoSerial.print(" ");
 UnoSerial.print(q_data);
 UnoSerial.print(" ");
 UnoSerial.print(c_data);
 UnoSerial.print("\n");
}
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial s_serial(D1, D0); // RX | TX
void setup() {
 pinMode(D1, INPUT);
 pinMode(D0, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 s_serial.begin(9600);
 Serial.println();
}

void loop() {
 while (s_serial.available() > 0)
 {
  int i_data = s_serial.parseInt();
  int f_data = s_serial.parseInt();
  int a_data = s_serial.parseInt();
  int z_data = s_serial.parseInt();
  int q_data = s_serial.parseInt();
  int c_data = s_serial.parseInt();
  Serial.print("num1 :");
  Serial.println(i_data);
  Serial.print("num2 :");
  Serial.println(f_data);
  Serial.print("num3 :");
  Serial.println(a_data);
  Serial.print("num4 :");
  Serial.println(z_data);
  Serial.print("num5 :");
  Serial.println(q_data);
  Serial.print("num6 :");
  Serial.println(c_data);
  delay(500);
 }

}

ลองส่งแล้วค่า ออกมาแล้วไม่ตรงอะครับ

ผมเห็นจุดผิดโค้ตละจุด ละ ลองมาร์คให้ผมดูหน่อยว่า ตรงไหน ฝึกสกิลกันสักนิดนะครับ เพราะมันใช้ตลอดเวลา

ได้แล้ว ครับ ศึกษา หาอันใหม่ 555

ตัว NodeMCU

/**
 * www.arduinona.com
 * ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลระหว่าง Arduino และ ESP8266
 */
#include <SoftwareSerial.h>

/**
 * NodeMCU v3 (ESP8266)
 * RX = GPIO 5 (D1)
 * TX = GPIO 4 (D2)
 */
SoftwareSerial arduinocon(D1, D0); 


void setup() {

 Serial.begin(115200);

 arduinocon.begin(57600);

 Serial.println("\n\n\nStart esp8266 from ArduinoNa.com");

}

 

void loop() {
 static String msg="";

 /**
  * เช็คว่าถ้ามีค่าเข้ามาจาก Serial monitor ให้วนรับค่า 
  * และแสดงออกทาง arduino ทีละตัวอักษร
  * และแสดงออกทาง Serial monitor ทีละตัวอักษร จนครบทุกตัวอักษร
  * และออกจาก loop
  */
 while (Serial.available() > 0) {
  char inByte = Serial.read();
  arduinocon.write(inByte);
  Serial.write(inByte);
 }
 

 /**
  * เช็คว่าถ้ามีค่าเข้ามาจาก arduino ให้วนรับค่า 
  * และแสดงออกทาง Serial monitor ทีละตัวอักษร จนครบทุกตัวอักษร
  * และออกจาก loop
  */
 while (arduinocon.available() > 0) {
  char inByte = arduinocon.read();


  //เก็บสะสมค่าไว้ใน String ชื่อ msg
  msg+= inByte;

  //จนกว่าค่าที่อ่านได้จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่
  if(inByte =='\n') {

   //ดึงค่าแรก (index 0) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_1
   String value_1 = getValue(msg, ',', 0);
   
   //ดึงค่าแรก (index 1) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_2
   String value_2 = getValue(msg, ',', 1);
//   
//   //ดึงค่าแรก (index 1) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_2
   String value_3 = getValue(msg, ',', 2);
//
//   //ดึงค่าแรก (index 1) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_2
   String value_4 = getValue(msg, ',', 3);
//
//   //ดึงค่าแรก (index 1) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_2
   String value_5 = getValue(msg, ',', 4);
   
   Serial.print( value_1.toInt() ); //แปลงค่าจาก String เป็นจำนวนเต็มด้วย toInt()
   Serial.print(" and ");
   Serial.println( value_2.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
   Serial.print(" and ");
   Serial.print( value_3.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
   Serial.print(" and ");
   Serial.print( value_4.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
   Serial.print(" and ");
   Serial.println( value_5.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
   msg = "";
  }
 }
}


/**
 * ใช้ดึงค่า String ออกจาก String โดยใช้การตัดคำจาก separator ซึ่ง
 * อาจจะเป็น , ; : หรืออะไรก็ได้ที่ใช้แยกคำ
 */
String getValue(String data, char separator, int index)
{
 int found = 0;
 int strIndex[] = {0, -1};
 int maxIndex = data.length()-1;

 for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
  if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
    found++;
    strIndex[0] = strIndex[1]+1;
    strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
  }
 }

 return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}

ตัว Uno

/**
  www.arduinona.com
  ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลระหว่าง Arduino และ ESP8266
*/

#include <SoftwareSerial.h>

/**
  RX = 10
  TX = 11
*/
SoftwareSerial esp8266con(13, 12);


void setup() {

 Serial.begin(115200);

 esp8266con.begin(57600);
 Serial.println("\n\n\nStart arduino from ArduinoNa.com");

}void loop() { /**
   เช็คว่าถ้ามีค่าเข้ามาจาก esp8266 ให้วนรับค่าทีละตัวอักษร
   และส่งออก Serial monitor ทีละตัวอักษร จนครบทุกตัวอักษร
   และออกจาก loop
 */
 while (esp8266con.available() > 0) {
  char inByte = esp8266con.read();
  Serial.write(inByte);
 }

 /**
   ส่งค่าด้วยความเร็ว 1 ข้อความต่อวินาที
 */
 static uint32_t last_send = millis();
 if (millis() - last_send > 1000) {
  last_send = millis();
  static int value = 0;

  //สร้างข้อความที่คั่นด้วย , และปิดท้ายด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อส่งไปยัง esp8266
  String msg = String(millis()) + "," + String(value) + "," + String("60") + "," + String("80") + "," + String("75") + "\n";
  esp8266con.write( msg.c_str(), msg.length());
  Serial.print("Send to arduino - " + msg);
  value = (value + 1) % 100;
 }

}

หมายถึงยังไงครับ ไม่ได้แก้จากของเดิมหรอ

ไม่ได้แก้ ครับ ลองหาในเน็ตเพิ่มเติม แล้วเจอเลยเอามาลองแล้วใช้ได้ตามที่ต้องการพอดี

จะบอกว่า อันที่ให้แก้ กับอันที่เอามาใหม่ มันแก้จุดที่ผมให้หามาแล้วทั้งคู่ครับ จริงๆ ไม่จำเป็นต้องใช้โค้ตอื่น โค้ตเดิมแก้แค่บรรทัดเดียวก็ออกเหมือนกันครับ

คือยังไงหรอครับ