ต่อ Soil Moisture หลายตัวอย่างไร อยากทราบวิธีต่อและโค้ดค่ะ esp8266

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

const int Relay = 5;
const int analogInPin = A0;

int sensorValue = 0;    // ตัวแปรค่า Analog
int outputValue = 0;    // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xSgDj9NPgBkeLZ7HqqUxbrRqwjrLcvaa";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "PUYZI";
char pass[] = "20102525";

BLYNK_WRITE(V2)
{
 // You'll get HIGH/1 at startTime and LOW/0 at stopTime.
 // this method will be triggered every day
 // until you remove widget or stop project or
 // clean stop/start fields of widget
 Serial.print("Got a value: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if(param.asInt() == 0)
 {
digitalWrite(Relay, LOW);
 }
 if(param.asInt() == 1)
 {
digitalWrite(Relay, HIGH);
 }
}


void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
pinMode(Relay,OUTPUT);
 digitalWrite(Relay, LOW);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);
Blynk.virtualWrite(V83, outputValue); 
 Serial.print("Soil Moisture = ");
 Serial.print(outputValue);
 Serial.println(" %");
 delay(500); 
 Blynk.run();
}

Soil Moisture ใช้ตัวไหนต้องเอามาดูครับ