ต้องการส่งค่า Soil Moisture ไปยัง Guage Blynk


(Oam Chaiyapat) #1

ต้องการจะส่งค่าจากเซนเซอร์วัดความชื้นนในดินไปที่guage Blynk


https://www.9arduino.com/product/171/soil-moisture-sensor-module-วัดความชื่นในดิน

ต้องเลือกอะไรบ้างคับและต้องเขียนโค้ดอย่างไร


(Permpol Thanapunnamas) #2

อันดับแรกเอาโค้ตนี้ไปรันดูแล้วเช็คว่ามีค่าออกมาไหม

int SensorPin = A0;  // พินที่ใช้รับค่า A0 
int SensorValue = 0; // ตัวแปรของ ความชื้นในดิน เริ่มต้นด้วย 0  

void setup() {

 Serial.begin(9600);

}

 

void loop() {

 // อ่านค่าจาก Sensor:

 SensorValue = analogRead(SensorPin);  

 SensorValue = map(SensorValue, 350, 1023, 100, 0);

 Serial.print("Moisture of Soil: "); ตั้งชื่อคำนำหน้า

 Serial.println(SensorValue); //เรียนดูค่า SensorValue ใน Serial ว่ามีค่าเท่าไหร่

}

ถ้าได้ค่าแล้วไปต่อครับ


(Oam Chaiyapat) #3

ตอนนี้ผ่านได้แล้วครับลองมาก่อนแล้ว
รู้สึกว่าโค้ดจะผิดนะครับต้องเป็น
map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);


(Permpol Thanapunnamas) #4

โค้ตไหนถูกต้องใช้ได้ เอามาวางในโพสต์หน่อยนะครับ จะได้เข้าใจตรงกัน


(Permpol Thanapunnamas) #5

อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน Gauge ให้เรากำหนด Vpin ก่อนพินไหนก็ได้ ส่งค่าออกด้วยคำสั่ง Blynk.virtualWrite(V83, hin);

int hin;
void sendSensor()
{ 
 hin = (int)h;
 Blynk.virtualWrite(V83, hin); //ส่งค่าออก Guage Blynk ที่ V83
 Serial.println(String("Humidity: ") + hin); // 0 => index of the first sensor
}

(Oam Chaiyapat) #6
  const int analogInPin = A0;

  int sensorValue = 0;    // ตัวแปรค่า Analog
  int outputValue = 0;    // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %

  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  }

  void loop() {
   sensorValue = analogRead(analogInPin);
   outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);

   Serial.print("Soil Moisture = ");
   Serial.print(outputValue);
   Serial.println(" %");
   delay(500);

  }

(Permpol Thanapunnamas) #7

เวลาเอาโค้ตมาวางทำให้เป็นฟอร์มด้วยนะครับ จะได้ดูง่ายขึ้น


(Permpol Thanapunnamas) #8

ทีนี้เอาโค้ตที่ส่งค่าขึ้น Guage ใส่เข้าไปครับ กำหนด Pin ไหนไว้ก็ใส่แทนที่ V83 ได้เลย

const int analogInPin = A0;

int sensorValue = 0; // ตัวแปรค่า Analog
int outputValue = 0; // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);

Serial.print(“Soil Moisture = “);
Serial.print(outputValue);
Blynk.virtualWrite(V83, outputValue); 
Serial.println(” %”);
delay(500);

}

(Oam Chaiyapat) #9

มันใช้ไม่ได้อ่าคับ


(Oam Chaiyapat) #10
  #define BLYNK_PRINT Serial
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    const int Relay = 5;
    const int analogInPin = A0;

int sensorValue = 0;    // ตัวแปรค่า Analog
int outputValue = 0;    // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "050d5c7fdd4b42dc89969f4edc3ec5cd";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "chaiphat";
char pass[] = "juris456";

BLYNK_WRITE(V2)
{
 // You'll get HIGH/1 at startTime and LOW/0 at stopTime.
 // this method will be triggered every day
 // until you remove widget or stop project or
 // clean stop/start fields of widget
 Serial.print("Got a value: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(Relay, LOW);
 }
 if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay, HIGH);
 }
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Relay,OUTPUT);
 digitalWrite(Relay, LOW);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);

 Serial.print("Soil Moisture = ");
 Serial.print(outputValue);
 Serial.println(" %");
 delay(500); 
 Blynk.run();
}

เอาใหม่ครับผมควรจะใส่ไว้ตรงไหนดี


(Permpol Thanapunnamas) #11

แบบนี้ไม่ออกหรอครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  const int Relay = 5;
  const int analogInPin = A0;

int sensorValue = 0;    // ตัวแปรค่า Analog
int outputValue = 0;    // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "050d5c7fdd4b42dc89969f4edc3ec5cd";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "chaiphat";
char pass[] = "juris456";

BLYNK_WRITE(V2)
{
 // You'll get HIGH/1 at startTime and LOW/0 at stopTime.
 // this method will be triggered every day
 // until you remove widget or stop project or
 // clean stop/start fields of widget
 Serial.print("Got a value: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if(param.asInt() == 0)
 {
digitalWrite(Relay, LOW);
 }
 if(param.asInt() == 1)
 {
digitalWrite(Relay, HIGH);
 }
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Relay,OUTPUT);
 digitalWrite(Relay, LOW);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);
Blynk.virtualWrite(V83, outputValue); 
 Serial.print("Soil Moisture = ");
 Serial.print(outputValue);
 Serial.println(" %");
 delay(500); 
 Blynk.run();
}

(Permpol Thanapunnamas) #12

ดูที่ Serial มันได้ค่าอะไรมา


(Oam Chaiyapat) #13

ตอนนี้เพิ่มโค้ดไปขึ้นแล้วครับ ขอบคุณครับ :smile:


(Permpol Thanapunnamas) closed #14