กราฟ SperChart ไม่มีข้อมูลขึ้นใน Blynk

สวัสดีครับ มือใหม่สอบถาม

 1. กราฟในแอพ Blynk ค่าของ อุนหภูมิ ความชื้น ขึ้นแต่Live ไม่สามารถบันทึกลงรายชั่วโมงหรือรายวันได้ แต่ในช่องของเกจขึ้นปกติ ไม่ทราบว่าใครเคยเจออการแบบนี้บ้างครับ
 2. ตัว Gauge ในโทรศัพท์ฝั่ง IOS แสดงค่าปกติ แต่เมื่อใช้ในของ android Gauge กับขึ้นค่า 0 ไม่ขึ้นค่าเหมือนของ IOS ครับ ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ

แคปภาพในเวลาเดียวกันครับแต่เกจฝั่งแอนดรอยกลับไม่ขึ้น

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Wire.h>
#include "PMS.h"
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D7 //ของ DHT22
#define DHTTYPE DHT22
#include "SoftwareSerial.h"
#include "LiquidCrystal_I2C.h"

#define INTERVAL_MESSAGE1 2000 //5วินาที
unsigned long time_1 = 0;
unsigned long time_2 = 0;


char auth[] = "FVTVeLKtpfpcKV6V5CJY9kNPafhf4J8u";/

char ssid[] = "truehome";
char pass[] = "11111111";

SoftwareSerial mySerial(D5, D6); // RX, TX ของ pms3003 
  //Vin -> Vcc GND -> GND ขา.........(D6 -> Rx)........(ขาD5 -> Tx)


DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
PMS pms(mySerial);
PMS::DATA data;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//จอแสดงผล LCD I2C ใช้ขา 
  //gnd -> GND Vcc -> 5V..............(SDA -> ขาD2)........(SCL -> ขาD1)
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);
 

 mySerial.begin(9600);
 dht.begin();
 lcd.begin();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.backlight();
   lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("WiFi:");
   lcd.setCursor(6, 0);lcd.print(ssid);
   lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("IP:");
   lcd.setCursor(4, 1);lcd.print(WiFi.localIP());
   lcd.setCursor(0, 2);lcd.print("IOT Smart Home");
   lcd.setCursor(0, 3);lcd.print("delay 2 sec");delay(4000);
   lcd.clear();
}

void loop()
{
 if(pms.read(data))
 {
 int pm1 = (data.PM_AE_UG_1_0);
 int pm2_5 = (data.PM_AE_UG_2_5);
 int pm10 = (data.PM_AE_UG_10_0);

 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
Serial.println(" ");
Serial.print("PM1.0: ");
Serial.print(pm1);
Serial.println(" ug/m3");
  
Serial.print("PM2.5: ");
Serial.print(pm2_5);
Serial.println(" ug/m3");

Serial.print("PM10: ");
Serial.print(pm10);
Serial.println(" ug/m3");

    if(millis() - time_1 > INTERVAL_MESSAGE1){
    time_1 = millis();
    
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  }
  
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");

Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("PM1.0: ");
  lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(pm1);
  lcd.setCursor(13, 0);lcd.print("ug/m3"); 
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("PM2.5: ");
  lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(pm2_5);
  lcd.setCursor(13, 1);lcd.print("ug/m3");
  lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("PM10 : ");
  lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(pm10);
  lcd.setCursor(13, 2);lcd.print("ug/m3");
  lcd.setCursor(12, 3);lcd.print("RH :");
  lcd.setCursor(17, 3);lcd.print (int(h));
  lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Temp: ");
  lcd.setCursor(6, 3); lcd.print (int(t));
  lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("C");

 Blynk.virtualWrite(V0, pm1); // PM1 V0
 Blynk.virtualWrite(V1, pm2_5); // PM2.5 V1
 Blynk.virtualWrite(V2, pm10); // PM10 V2
 Blynk.virtualWrite(V3, h,2); // ความชื้น V3
 Blynk.virtualWrite(V4, t,2); // อุนหภูมิ V4
 Blynk.virtualWrite(V5, WiFi.RSSI()); // ความแรงสัญญาณ
 }  
    }

  Blynk.run();
}

Stop แอพทั้งสองฝั่งแล้วแคปมาดูหน่อย ครับ

ฝั่ง ios ครับ android ยังไม่ได้อยู่กับตัวผมครับ แต่ใช้บัญชีเดียวกันกันในการล็อคอิน

ตอนนี้มันรันอยู่รึป่าวครับ ลองส่ง QRcode มาให้เทสหน่อย ปกติ ที่ผมใช้งาน ก็เขียนบน ios แล้วส่งให้ android เป็นคนใช้ Gauge ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับ

ปกติแล้วเวลาข้อมูลใหม่มากดที่เวลาอื่นๆคำว่า No data yet… จะหายไปครับแล้วค่อยๆขึ้นข้อมูลมา แต่ที่ทดลองมันไม่หายครับแต่ในช่องของ live กลับขึ้นปกติ

ขอดูคอนฟิก superChart หน่อยครับ

Qr code ครับ image

Stop app อยู่ป่ะครับ กดรันหน่อย

นี้คือจาก แอนดรอยผม

นี้คือ ios

ผมดูแล้วปัญหามันอยูที่ server ที่เราไปใช้ละครับอันนี้ใช้ของที่ไหนรึ

รันอยู่ครับ ถ้าไม่ได้เดี๋ยงส่งคิวอาโค๊ตให้ใหม่ครับ

มันเป็นปัญหาที่ server local ที่เราเข้าไปใช้ครับ ไม่งั้นลองใช้ของที่นี้แจกดูเทียบว่า เป็นเหมือนกันไหม เดาว่าทั้งนั้นเขาไม่ได้อัพเดท version ใหม่ๆ ทำให้มี bug เกิดขึ้น หรืออัพแล้วแต่ลืมใส่คำสั่งบางบรรทัด ก็อาจจะเป็นไปได้

ใช้ของ Blynk Server : blynk.iot-cm.com ครับ เดี๋ยวลองย้ายเซิฟดูครับผม

เคสนี้ก็เข้ากรณีเดียวกันครับ

ครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองย้ายเซิฟดูครับ ได้เรื่องยังไงจะอัพเดทครับ

1 Like

จัดไปตามนั้นครับ


เช้านี้ลองย้ายไปใช้เซิฟของ blynk เอง เป็นเหมือนกันครับ สงสัยต้องลื้อโค๊ตใหม่ มีไรบารี่ DHT 22 แนะนำไหมครับ

1 Like

ลองดูครับ

ลองใช้ดูแล้วครับไม่สามารถอ่านค่าได้แต่ถ้าใช้อีกตัวจะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้ปกติ ครับ

วางโค้ตที่ใช้ได้กับไม่ได้มาให้ดูหน่อย ถ่ายเซนเซอร์มาให้ดูด้วยครับ