การแปลงข้อความเป็นตัวเลข (String to int) และ แบ่งข้อความออกเป็น สองตัวแปร

 1. การแปลงข้อความเป็นตัวเลข สามารถใช้ class string ในฟังก์ชั่น toInt(); แปลงเป็นตัวเลขได้

ตัวอย่างดังโค้ดนี้

void setup() {

 Serial.begin(9600);

 String str = "10";

 int val = str.toInt();

 val = val+30;

 Serial.println(val); // val จะได้ค่า 40 สังเกตว่า 10+30 บวกได้ถูกต้องแสดงว่าเป็นตัวเลขแล้ว

}

void loop() {

}
 1. ที่ให้มาเป็นข้อความหลายตัว โดยมี ช่องว่างคั่น การแยกข้อความแต่ละตัวเก็บไว้ใน ตัวแปร ผมเขียนตัวอย่างให้ดังนี้ครับ
void setup() {

 Serial.begin(9600);

 String input = "123,456";

 String value1, value2;

 for (int i = 0; i < input.length(); i++) {

  if (input.substring(i, i + 1) == ",") {

   value1 = input.substring(0, i);

   value2 = input.substring(i + 1);

   break;

  }

 }

 Serial.println(value1);

 Serial.println(value2);

}

 

void loop() {

}