แปลง struct เป็น string ได้ไหมคะ

คือหนูเก็บข้อมูลวันเวลาเข้า SD Card แล้วมันเก็บเป็น int ค่ะ อยากให้มันขึ้นเป็นวันเวลาปกติ ต้องทำอย่างไรคะ
#include <WiFi.h>
#include “time.h”

const char* ssid = “”;
const char* password = “”;

const char* ntpServer = “”;
const long gmtOffset_sec = 3600;
const int daylightOffset_sec = 3600;

void printLocalTime()
{
struct tm timeinfo;
if(!getLocalTime(&timeinfo)){
Serial.println(“Failed to obtain time”);
return;
}
Serial.println(&timeinfo, “%A, %B %d %Y %H:%M:%S”);
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);

//connect to WiFi
Serial.printf(“Connecting to %s “, ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(”.”);
}
Serial.println(" CONNECTED");

//init and get the time
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
printLocalTime();

//disconnect WiFi as it’s no longer needed
WiFi.disconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_OFF);
}

void loop()
{
delay(1000);
printLocalTime();
}