ใส่โค้ดแจ้งเตือนในไลน์กับ Temperature sensor DS18B20 แล้วค่าอุณหภูมิไม่ขึ้นค่ะ

#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 //กำหนดว่าขาของเซนเซอร์ 18B20 ต่อกับขา 2
#define SSID    "4G-UFI-611453"
#define PASSWORD  "12345678"
#define LINE_TOKEN "tysEoLZRqpGsVKmOFnGLFhj3K4oPR8A9ktaxrRSfFn9"

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup() {
 Serial.begin(115200); 
 Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 LINE.setToken(LINE_TOKEN); // กำหนด Line Token
 Serial.println("ArduinoAll Test Temperature 18B20");
 sensors.begin();
}
void loop() {
 sensors.requestTemperatures(); //สั่งอ่านค่าอุณหภูมิ
 Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // แสดงค่าอุณหภูมิ
 Serial.println(" *C");
 LINE.notify("Currently Temp""C");
 delay(1000);
}

อุณหภูมิบน Serial เราออกปกติรึป่าว

ไม่ปกติเลยค่ะ ออกเป็นตามรูปที่ 1 ที่ -127 ค่ะอาจารย์

ถ้าไม่ใส่แจ้งเตือนผ่านไลน์ ค่าขึ้นปกติไหม ถ่ายการต่อมาดูด้วยสิ