ช่วยดูเออเร่อหน่อยครับ กำลังเขียนโค้ด ตรวจจับควันแจ้งเตือนผ่านไลน์

ช่วยดูเออเร่อหน่อยครับ ปีกกาไม่รู้ เกินหรือขาด หรือโค้ดตรงไหนผิดพลาด


#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

#define ssid "CHAMPIONS" //you wifi router
#define pass "mmmmmmmm" //password of wifi
#define LINE_TOKEN "azJN8ijOesfMoS41vNvGwfqpplLaUeCsgQw1j33bq3l" //line token at https://notify-bot.line.me/en/
#define BUZZER D7

TridentTD_LineNotify myLINE(LINE_TOKEN);

int sensorValue;
bool smoke2 = 0;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(BUZZER, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass);
}

void smokeRead();
void loop() {
  digitalWrite(BUZZER, LOW);
  smokeRead ();
  Serial.println(sensorValue);

  if (smoke2 == 1){
   myLINE.notify("Fire! Fire! Fire!"); // Messenger to line notification
   digitalWrite(BUZZER, HIGH);
   delay(5000);
   Serial.println("Warnig, Warning, Warning");
  }
    delay(2000)
}
//////////////////////////////////////////////////
void smokeRead();{
  sensorValue = analogRead(A0);
 Serial.println(sensorValue);
 if (sensorValue > 380) {
  smoke2 = 1;
  Serial.println("SMOKE, SMOKE, SMOKE");
 } else {
  smoke2 = 0;
  Serial.println("NO SMOKE");
 }
}

ทำไฮไลท์เเล้วครับ

image

แก้เป็น

delay(2000);

หู้ยยยย ขอบคุณมากๆเลยครับ ไล่หาตั้งนาน

free
hit counter