แก้ไขต้องกดซ้ำ

แก้ไขต้องกดซ้ำ

diff --git a/Arduino/.vscode/arduino.json b/Arduino/.vscode/arduino.json
new file mode 100644
index 0000000..1ac7b33
--- /dev/null
+++ b/Arduino/.vscode/arduino.json
@@ -0,0 +1,6 @@
+{
+  "board": "esp32:esp32:esp32doit-devkit-v1",
+  "configuration": "FlashFreq=80,UploadSpeed=115200,DebugLevel=none",
+  "port": "COM10",
+  "sketch": "1x1_Beta_FlowSW.ino"
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Arduino/.vscode/c_cpp_properties.json b/Arduino/.vscode/c_cpp_properties.json
new file mode 100644
index 0000000..d9af936
--- /dev/null
+++ b/Arduino/.vscode/c_cpp_properties.json
@@ -0,0 +1,31 @@
+{
+  "configurations": [
+    {
+      "name": "Win32",
+      "includePath": [
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\**",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.5.2\\**",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP32Ping-master\\src",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\Documents\\Arduino\\libraries\\PZEM004T-master",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\**",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.2\\**",
+        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools\\**",
+        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\**",
+        "${workspaceRoot}",
+        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\**",
+        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\**",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\Documents\\Arduino\\libraries\\**",
+        "D:\\Work\\3.Project_32\\**",
+        "C:\\Users\\ArcHeR\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.3\\**"
+      ],
+      "forcedInclude": [],
+      "intelliSenseMode": "msvc-x64",
+      "compilerPath": "C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/2019/Preview/VC/Tools/MSVC/14.20.27305/bin/Hostx64/x64/cl.exe",
+      "cStandard": "c11",
+      "cppStandard": "c++17"
+    }
+  ],
+  "version": 4
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Arduino/.vscode/settings.json b/Arduino/.vscode/settings.json
new file mode 100644
index 0000000..38fc339
--- /dev/null
+++ b/Arduino/.vscode/settings.json
@@ -0,0 +1,6 @@
+{
+  "C_Cpp.errorSquiggles": "Disabled",
+  "files.associations": {
+    "*.tcc": "cpp"
+  }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/.vscode/arduino.json b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/.vscode/arduino.json
new file mode 100644
index 0000000..fcdbc85
--- /dev/null
+++ b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/.vscode/arduino.json
@@ -0,0 +1,5 @@
+{
+  "board": "arduino:avr:uno",
+  "sketch": "arduino_push_keypad_pwm.ino",
+  "port": "COM4"
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/.vscode/c_cpp_properties.json b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/.vscode/c_cpp_properties.json
new file mode 100644
index 0000000..46e7bc8
--- /dev/null
+++ b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/.vscode/c_cpp_properties.json
@@ -0,0 +1,19 @@
+{
+  "configurations": [
+    {
+      "name": "Win32",
+      "includePath": [
+        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools\\**",
+        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\**"
+      ],
+      "forcedInclude": [
+        "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Arduino.h"
+      ],
+      "intelliSenseMode": "msvc-x64",
+      "compilerPath": "C:\\Program Files (x86)\\mingw-w64\\i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0\\mingw32\\bin\\gcc.exe",
+      "cStandard": "c11",
+      "cppStandard": "gnu++14"
+    }
+  ],
+  "version": 4
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
index 9786ba7..f65fac8 100644
--- a/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
+++ b/Arduino/arduino_push_keypad_pwm/arduino_push_keypad_pwm.ino
@@ -31,60 +31,64 @@ void loop(){
 
 
  char key = keypad.getKey();// Read the key
- 
- // Print if key pressed
- if (key){
-  Serial.println(String("Read A1 = ")+ A1);
-  Serial.print("Key Pressed : ");
-  Serial.println(key);
-  
-  ICR1 = 62.5; 
-pwm1 = inputA1; 
-
-xxx = float(pwm1);
-
-xxx = xxx * ICR1;
-
-xxx = xxx / 512;
-
-OCR1A = int(62.5-(xxx/2));
-
- }
 
  if(key == '0'){ //เมื่อ กด 0 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 1024; // แทนค่า inputA1 ด้วย 1024 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 5 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '1'){ //เมื่อ กด 1 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 900; // แทนค่า inputA1 ด้วย 900 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 10 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '2'){ //เมื่อ กด 2 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 800; // แทนค่า inputA1 ด้วย 800 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 15 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '3'){ //เมื่อ กด 3 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 700; // แทนค่า inputA1 ด้วย 700 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 20 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '4'){ //เมื่อ กด 4 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 600; // แทนค่า inputA1 ด้วย 600 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 30 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '5'){ //เมื่อ กด 5 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 500; // แทนค่า inputA1 ด้วย 500 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 40 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '6'){ //เมื่อ กด 6 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 400; // แทนค่า inputA1 ด้วย 400 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 50 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '7'){ //เมื่อ กด 7 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 300; // แทนค่า inputA1 ด้วย 300 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 60 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '8'){ //เมื่อ กด 8 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 200; // แทนค่า inputA1 ด้วย 200 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 70 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '9'){ //เมื่อ กด 9 เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 100; // แทนค่า inputA1 ด้วย 100 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 80 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '*'){ //เมื่อ กด * เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 50; // แทนค่า inputA1 ด้วย 50 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 90 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
  if(key == '#'){ //เมื่อ กด # เข้าเงื่อนไขนี้
    inputA1 = 0; // แทนค่า inputA1 ด้วย 0 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 100 %
+   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
 }
+
+ ICR1 = 62.5; 
+pwm1 = inputA1; 
+
+xxx = float(pwm1);
+
+xxx = xxx * ICR1;
+
+xxx = xxx / 512;
+
+OCR1A = int(62.5-(xxx/2));
 }
\ No newline at end of file

GitHub
sha: e0dedb93