ลบส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ออก

ลบส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ออก

diff --git a/Arduino/arduino_push_keypad_2_digits/arduino_push_keypad_2_digits.ino b/Arduino/arduino_push_keypad_2_digits/arduino_push_keypad_2_digits.ino
index cd336b0..1beb85a 100644
--- a/Arduino/arduino_push_keypad_2_digits/arduino_push_keypad_2_digits.ino
+++ b/Arduino/arduino_push_keypad_2_digits/arduino_push_keypad_2_digits.ino
@@ -48,46 +48,7 @@ if(ckey == 2){
    inputA1 = 900; // แทนค่า inputA1 ด้วย 900 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 10 %
    Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
  }
- if(key == '2'){ //เมื่อ กด 2 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 800; // แทนค่า inputA1 ด้วย 800 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 15 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '3'){ //เมื่อ กด 3 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 700; // แทนค่า inputA1 ด้วย 700 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 20 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '4'){ //เมื่อ กด 4 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 600; // แทนค่า inputA1 ด้วย 600 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 30 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '5'){ //เมื่อ กด 5 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 500; // แทนค่า inputA1 ด้วย 500 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 40 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '6'){ //เมื่อ กด 6 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 400; // แทนค่า inputA1 ด้วย 400 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 50 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '7'){ //เมื่อ กด 7 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 300; // แทนค่า inputA1 ด้วย 300 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 60 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '8'){ //เมื่อ กด 8 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 200; // แทนค่า inputA1 ด้วย 200 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 70 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '9'){ //เมื่อ กด 9 เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 100; // แทนค่า inputA1 ด้วย 100 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 80 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '*'){ //เมื่อ กด * เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 50; // แทนค่า inputA1 ด้วย 50 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 90 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
- if(key == '#'){ //เมื่อ กด # เข้าเงื่อนไขนี้
-   inputA1 = 0; // แทนค่า inputA1 ด้วย 0 ที่ทำให้ PWM มี dutycycle 100 %
-   Serial.println(String("Read inputA1 = ")+ inputA1);
- }
+
 
 ICR1 = 62.5; 
 pwm1 = inputA1; 

GitHub
sha: fc5992d8