ระบบรดน้ำ ต้นไม้

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include “DHT.h”

#define DHTTYPE DHT22

char auth[] = “9d2ea3c204d3494caa739e5ab32a397f”;
char ssid[] = “Anuwat”;
char pass[] = “0817876668”;

const int DHTSENSOR = 15;
const int Relay1 = 13;
const int Relay2 = 12;
const int Relay3 = 14;
const int Relay4 = 27;
bool buttonStatus = 0;

WidgetLED ledBlynk(V10);

BlynkTimer timer;

BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
}

void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“DHTxx test!”);

dht.begin();
}

void loop() {
delay(2000);

//วัดอุณภูมิ ความชื่น…
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float f = dht.readTemperature(true);

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}

float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(h);
Serial.print(” %\t”);
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.print(” *C “);
Serial.print(f);
Serial.print(” *F\t”);
Serial.print(“Heat index: “);
Serial.print(hic);
Serial.print(” *C “);
Serial.print(hif);
Serial.println(” *F”);
}

//ควบคุม รีเล ตั้งเวลา…

BLYNK_WRITE(V1)
{
if(param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay1, HIGH);
Serial.println(“LED Turned ON”);
Blynk.virtualWrite(V13, 1);
ledBlynk.on();
}
else
{
digitalWrite(Relay1, LOW);
Serial.println(“LED Turned OFF”);
Blynk.virtualWrite(V13, 0);
ledBlynk.off();
}
}
BLYNK_WRITE(V13)
{
if (param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay1, LOW);
ledBlynk.off();
}
if (param.asInt() == 1)
{
digitalWrite(Relay1, HIGH);
ledBlynk.on();
}
}

BLYNK_WRITE(V2)
{
if(param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay2, HIGH);
Serial.println(“LED Turned ON”);
Blynk.virtualWrite(V12, 1);
ledBlynk.on();
}
else
{
digitalWrite(Relay2, LOW);
Serial.println(“LED Turned OFF”);
Blynk.virtualWrite(V12, 0);
ledBlynk.off();
}
}
BLYNK_WRITE(V12)
{
if (param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay2, LOW);
ledBlynk.off();
}
if (param.asInt() == 1)
{
digitalWrite(Relay2, HIGH);
ledBlynk.on();
}
}

BLYNK_WRITE(V3)
{
if(param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay3, HIGH);
Serial.println(“LED Turned ON”);
Blynk.virtualWrite(V14, 1);
ledBlynk.on();
}
else
{
digitalWrite(Relay3, LOW);
Serial.println(“LED Turned OFF”);
Blynk.virtualWrite(V14, 0);
ledBlynk.off();
}
}
BLYNK_WRITE(V14)
{
if (param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay3, LOW);
ledBlynk.off();
}
if (param.asInt() == 1)
{
digitalWrite(Relay3, HIGH);
ledBlynk.on();
}
}

BLYNK_WRITE(V4)
{
if(param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay4, HIGH);
Serial.println(“LED Turned ON”);
Blynk.virtualWrite(V27, 1);
ledBlynk.on();
}
else
{
digitalWrite(Relay4, LOW);
Serial.println(“LED Turned OFF”);
Blynk.virtualWrite(V27, 0);
ledBlynk.off();
}
}
BLYNK_WRITE(V27)
{
if (param.asInt() == 0)
{
digitalWrite(Relay4, LOW);
ledBlynk.off();
}
if (param.asInt() == 1)
{
digitalWrite(Relay4, HIGH);
ledBlynk.on();
}
}

void setup()
{
Serial.begin(9600);
//Relay
pinMode(Relay1, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
pinMode(Relay3, OUTPUT);
pinMode(Relay4, OUTPUT);
//set default status
digitalWrite(Relay1, LOW);
digitalWrite(Relay2, LOW);
digitalWrite(Relay3, LOW);
digitalWrite(Relay4, LOW);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}
Blynk.run();
timer.run();
}
}

รบกวนดูให้ด้วยคับ

การวางโค๊ด ถูกต้องมัยคับ แต่พออัพ ขึ้นแบบนี้คับ

ลง library DHT รึยังครับ

กดเปิดจากตัวอย่างแล้วคอมไพล์ดูครับ

คอมไพล์ ผ่านคับ แต่พอเอา โค๊ดมารวมกัน ไม่ผ่าน

ลองเอาโค้ตที่ error มาใส่แทนอันที่คอมไพล์ดูว่าได้ไหม ถ้าถ้า save as เป็นชื่อใหม่ตามที่เราต้องการครับ

ลองเอาโค้ตที่ error มาใส่แทนอันที่คอมไพล์ดูว่าได้ไหม ถ้าถ้า save as ขึ้บแบบนี้คับ

ผม่วาคำสั่งหายไปบรรทัดหนึ่งครับ

เอาโค้ตตัวอย่าง มาวางหน่อยที่คอมไพล์ผ่านมาวางหน่อย

ผมใช้ ESP32 ลืมบอก

เหมือนกันครับลองดู

ว่างโค้ตเต็มที่ error ให้ด้วยครับ


#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 15   // what pin we're connected to

char auth[] = "9d2ea3c204d3494caa739e5ab32a397f";
char ssid[] = "Anuwat";
char pass[] = "0817876668";

#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 Serial.println("DHTxx test!");
 
 dht.begin();
}

void loop() {
 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
 if (isnan(t) || isnan(h)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT");
 } else {
  Serial.print("Humidity: "); 
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: "); 
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C");
 }
}