พอดีอยากได้โคดเก็บค่าครับ

ผมอยากได้โคดที่รับค่ามาจากตัวdht22มาเก็บใว้ในตัวแปรtหรือh อะครับ

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

#define DHTPIN 2   // Digital pin connected to the DHT sensor 
// Feather HUZZAH ESP8266 note: use pins 3, 4, 5, 12, 13 or 14 --
// Pin 15 can work but DHT must be disconnected during program upload.

// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE  DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE  DHT22   // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE  DHT21   // DHT 21 (AM2301)

// See guide for details on sensor wiring and usage:
//  https://learn.adafruit.com/dht/overview

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float t;
float h;

uint32_t delayMS;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 // Initialize device.
 dht.begin();
 Serial.println(F("DHTxx Unified Sensor Example"));
 // Print temperature sensor details.
 sensor_t sensor;
 dht.temperature().getSensor(&sensor);
 Serial.println(F("------------------------------------"));
 Serial.println(F("Temperature Sensor"));
 Serial.print (F("Sensor Type: ")); Serial.println(sensor.name);
 Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(sensor.version);
 Serial.print (F("Unique ID:  ")); Serial.println(sensor.sensor_id);
 Serial.print (F("Max Value:  ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("°C"));
 Serial.print (F("Min Value:  ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("°C"));
 Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("°C"));
 Serial.println(F("------------------------------------"));
 // Print humidity sensor details.
 dht.humidity().getSensor(&sensor);
 Serial.println(F("Humidity Sensor"));
 Serial.print (F("Sensor Type: ")); Serial.println(sensor.name);
 Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(sensor.version);
 Serial.print (F("Unique ID:  ")); Serial.println(sensor.sensor_id);
 Serial.print (F("Max Value:  ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("%"));
 Serial.print (F("Min Value:  ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("%"));
 Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("%"));
 Serial.println(F("------------------------------------"));
 // Set delay between sensor readings based on sensor details.
 delayMS = sensor.min_delay / 1000;
}

void loop() {
 // Delay between measurements.
 delay(delayMS);
 // Get temperature event and print its value.
 sensors_event_t event;
 dht.temperature().getEvent(&event);
 if (isnan(event.temperature)) {
  Serial.println(F("Error reading temperature!"));
 }
 else {

  t = event.temperature; 
  Serial.print(F("Temperature: "));
  Serial.print(t);
  Serial.println(F("°C"));
 }
 // Get humidity event and print its value.
 dht.humidity().getEvent(&event);
 if (isnan(event.relative_humidity)) {
  Serial.println(F("Error reading humidity!"));
 }
 else {
  h = event.relative_humidity;
  Serial.print(F("Humidity: "));
  Serial.print(h);
  Serial.println(F("%"));
 }
}

1 Like

มันเป็นแบบนี้บ่อยมากพี่สงสัยมันคงหลายยูสเซอ

1 Like

ต้องลองโค้ตเบสิกดูครับ ว่าเป็นเหมือนกันรึป่าว ดูจาก CPU กับ Load ก็เหลือๆ นะครับ

โคดแบบไหนคับพี่

มันคืออะไรหรอคับ

17:55:34.491 -> [12118] Connecting to oasiskit.com:8080
17:55:39.516 -> [17119] Connecting to :8080
17:55:44.502 -> [22122] Connecting to :8080
17:55:49.508 -> [27123] Connecting to :8080
17:55:54.526 -> [32124] Connecting to :8080
17:55:59.497 -> [37125] Connecting to :8080
17:56:04.511 -> [42126] Connecting to :8080
17:56:09.498 -> [47127] Connecting to :8080
17:56:14.524 -> [52128] Connecting to :8080
17:56:19.523 -> [57129] Connecting to :8080
17:56:24.530 -> [62130] Connecting to :8080

หายแล้วคับ ติดไฟล์วอล เครื่อง wifi ปิดติดไฟล์วอล หาย

1 Like

ใช้คอมปล่อย Wifi หรอครับ

ไม่ครับแต่เครื่องwifiผมมันมีไฟล์วอลด้วยครับต้องเข้าไปตั้งค่า