สอบถาม วิธีตั้งค่าให้เป็น ระบบอัตโนมัติ

ผมต้องการ ให้รีเลย์ทำงานอัตโนมัติครับ ถ้าความชื้นในดินน้อยกว่าที่กำหนดไว้ จะให้รีเลย์ตัวที่เป็นสปริงเกอร์ทำงาน และรีเลย์ตัวที่เป็นปั้มทำงานพร้อมกันครับ

if (button_ma == true)
{
   /*****temp Auto*****/
  if (t1 >= setTemp )
    {
     digitalWrite (Relay3,LOW);
     led3.on();
    }
  else if (t1 < setTemp)
    {
     digitalWrite (Relay3,HIGH);
     led3.off();
    }
    
  /*****Humi Auto*****/
  if (h1 <= setHumid)
    {
     digitalWrite (Relay2,LOW);
     led2.on(); led4.on();
     digitalWrite (Relay4,LOW); 
    }
  else if (h1 > setHumid)
    {
     digitalWrite (Relay2,HIGH);
     led2.off();
     digitalWrite (Relay4,HIGH);
     led4.off();
    }
    
    /*****soil Auto*****/
  if (sensorValueA <= setHumsoil)
    {
     digitalWrite (Relay1,LOW);
     led1.on(); led4.on();    
     digitalWrite (Relay4,LOW);
     
    }
 else if (sensorValueA > setHumsoil)
    {
     digitalWrite (Relay1,HIGH);
     led1.off();    
     digitalWrite (Relay4,HIGH);
     led4.off();
    }
}

เห็นมีโค้ตส่วนที่ถามมาอยู่ มันไม่ทำงานหรืออย่างไรครับ

image