โปรแกรมทำงานวนอยู่ที่เดิม

คือปัญหาเป็นตามคลิปที่แปะไว้เลยครับ เหมือนตัวโค้ดส่วนของ SENSOR LPG - MQ-6 มันจะพาส่วนโปรแกรมอื่นวนจนไม่สามารถทำงานต่อได้ครับ

โค้ดรวมของโปรแกรม

#include <FS.h>          //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <WiFiClient.h>

//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ArduinoJson.h>    //Ver 5.13.4  //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

char line_token1[45] = "";//
char line_token2[45] = "";//
char line_token3[45] = "";//

//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32 --------------------------------------------//

const int Ledblynk = 18;           // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 5;        // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้

//float valLpg = GAS_LPG ;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
bool shouldSaveConfig = false;
//callback notifying us of the need to save config


//TVOC
//0pp-2008ppb = 1ppb, 2008 ppb – 11110 ppb 6 ppb, 11110 ppb – 60000 ppb 32 ppb
//Co2
//400 ppm – 1479 ppm 1 ppm, 1479 ppm – 5144 ppm 3 ppm, 17597 ppm – 60000 ppm 31 ppm
#include "TinyGPS++.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "SimpleTimer.h"

#include "SparkFun_SGP30_Arduino_Library.h" // 0x58 Click here to get the library: http://librarymanager/All#SparkFun_SGP30
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);  //Module IIC/I2C Interface บางรุ่นอาจจะใช้ 0x3f
SGP30 mySensor; //create an object of the SGP30 class

SoftwareSerial serial_connection(16, 17); //RX=pin 10, TX=pin 11
TinyGPSPlus gps;//This is the GPS object that will pretty much do all the grunt work with the NMEA data
SimpleTimer timer; // ประกาศให้ฟังก์ชัน ทำงาน

//#define led1 18 //LedPin Red
#define led2 19 //LedPin green
#define buzzer 23

#define     MQ_PIN            (A0)   //define which analog input channel you are going to use
#define     RL_VALUE           (20)  //define the load resistance on the board, in kilo ohms
#define     RO_CLEAN_AIR_FACTOR     (10)
/***********************Software Related Macros************************************/
#define     CALIBARAION_SAMPLE_TIMES   (50)  //define how many samples you are going to take in the calibration phase
#define     CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL (500)  //define the time interal(in milisecond) between each samples in the
                           //cablibration phase
#define     READ_SAMPLE_INTERVAL     (50)  //define how many samples you are going to take in normal operation
#define     READ_SAMPLE_TIMES      (5)   //define the time interal(in milisecond) between each samples in 
                           //normal operation
 
/**********************Application Related Macros**********************************/
#define     GAS_LPG           (0)
#define     GAS_CH4           (1)
 
/*****************************Globals***********************************************/
float      LPGCurve[3] = {3,  0, -0.4};  //two points are taken from the curve. 
                          //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
                          //to the original curve. 
                          //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg1000, lg1), point2: (lg10000, lg0.4) 
float      CH4Curve[3] = {3.3, 0, -0.38};  //two points are taken from the curve. 
                          //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent" 
                          //to the original curve.
                          //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg2000, lg1), point2: (lg5000, lg0.7) 
float      Ro      = 10;         //Ro is initialized to 10 kilo ohmsvoid saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

void setup() {

  String message = "Messeage to LINE";
 LINE.setToken(line_token1); 
 LINE.setToken(line_token2); 
 LINE.setToken(line_token3); 
 //-------IO NODE MCU Esp32-------//
 pinMode(Ledblynk, OUTPUT);   //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(AP_Config, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา AP_Config เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config
  // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(Ledblynk, LOW);//ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน
 
 timer.setInterval(3000, readSensor); // ตั้งเวลาให้อ่านทุก 3 วิ
 lcd.begin();
 lcd.backlight(); 
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 //pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
  digitalWrite(buzzer, HIGH); 
  Serial.begin(115200);
 Wire.begin();
 serial_connection.begin(9600);//This opens up communications to the GPS
 Serial.println("GPS Start");//Just show to the monitor that the sketch has started
 Serial.print("Calibrating...\n");        
 Ro = MQCalibration(MQ_PIN);            //Calibrating the sensor. Please make sure the sensor is in clean air 
                          //when you perform the calibration          
 Serial.print("Calibration is done...\n"); 
 Serial.print("Ro=");
 Serial.print(Ro);
 Serial.print("kohm");
 Serial.print("\n");

 //*************************  การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  ************//

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 if (SPIFFS.begin(true)) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(line_token1, json["line_token1"]);
     strcpy(line_token2, json["line_token2"]);
     strcpy(line_token3, json["line_token3"]);


    } else {
     Serial.println("failed to load json config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }
 //end read
 Serial.println(line_token1);

 //*************************  จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  **********// WiFiManagerParameter custom_text0("<p> </p>");
 WiFiManagerParameter custom_text1("<label>1: ID Line 1 </label>");
 WiFiManagerParameter custom_text2("<label>2: ID Line 2 </label>");
 WiFiManagerParameter custom_text3("<label>3: ID Line 3 </label>");


 //**************************    AP AUTO CONNECT  ********************************************//

 WiFiManagerParameter custom_line_token1("line_token1", "line_token1", line_token1, 45);
 WiFiManagerParameter custom_line_token2("line_token2", "line_token2", line_token2, 45);
 WiFiManagerParameter custom_line_token3("line_token3", "line_token3", line_token3, 45);
 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_text0);
 wifiManager.addParameter(&custom_text1);
 wifiManager.addParameter(&custom_line_token1);


 wifiManager.addParameter(&custom_text0);
 wifiManager.addParameter(&custom_text2);
 wifiManager.addParameter(&custom_line_token2);


 wifiManager.addParameter(&custom_text0);
 wifiManager.addParameter(&custom_text3);
 wifiManager.addParameter(&custom_line_token3); for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(Ledblynk, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }


 if (digitalRead(AP_Config) == LOW) {
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  Serial.println("Button Pressed");//แสดงข้อความใน Serial Monitor  // wifiManager.resetSettings();//ให้ล้างค่า SSID และ Password ที่เคยบันทึกไว้
  wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); //load the flash-saved configs
  esp_wifi_init(&cfg); //initiate and allocate wifi resources (does not matter if connection fails)
  delay(2000); //wait a bit
  if (esp_wifi_restore() != ESP_OK)

  {
   Serial.println("WiFi is not initialized by esp_wifi_init ");
  } else {
   Serial.println("WiFi Configurations Cleared!");
  }
  //continue
  //delay(1000);
  //esp_restart(); //just my reset configs routine...


 }


 wifiManager.setTimeout(90);
 //ใช้ได้ 2 กรณี
 //1. เมื่อกดปุ่มเพื่อ Config ค่า AP แล้ว จะขึ้นชื่อ AP ที่เราตั้งขึ้น
 //  ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
 //  ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
 //2. ช่วงไฟดับ Modem router + MCU จะดับทั้งคู่ และเมื่อมีไฟมา ทั้งคู่ก็เริ่มทำงานเช่นกัน
 //  โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
 //  ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
 //  ถ้า Modem router Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
 //  ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว ได้ ระบบจะทำงานปกติ if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  delay(3000);
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.restart();//แก้ เดิม ESP.reset(); ใน Esp8266
  delay(5000);

 }

 Serial.println("Connected.......OK!)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 strcpy(line_token1, custom_line_token1.getValue());
 strcpy(line_token2, custom_line_token2.getValue());
 strcpy(line_token3, custom_line_token3.getValue());

 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();

  json["line_token1"] = line_token1;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  json["line_token2"] = line_token2;
  File configFile2 = SPIFFS.open("/config.json", "w");  json["line_token3"] = line_token3;
  File configFile3 = SPIFFS.open("/config.json", "w");


  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();

  json.printTo(configFile2);
  configFile2.close();

  json.printTo(configFile3);
  configFile3.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  *****************************************//
 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 Serial.println(WiFi.gatewayIP());
 Serial.println(WiFi.subnetMask());


 Serial.println(line_token1);
 Serial.println(line_token2);
 Serial.println(line_token3);
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************  จบ void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
 
 //Initialize sensor
 if (mySensor.begin() == false) {
  Serial.println("No SGP30 Detected. Check connections.");
  while (1);
 }
 //Initializes sensor for air quality readings
 //measureAirQuality should be called in one second increments after a call to initAirQuality
 mySensor.initAirQuality();
}

void readSensor() {

 //First fifteen readings will be
 //CO2: 400 ppm TVOC: 0 ppb
 //measure CO2 and TVOC levels
 mySensor.measureAirQuality();
 Serial.print("CO2: ");
 Serial.print(mySensor.CO2);
 Serial.print(" ppm\tTVOC: ");
 Serial.print(mySensor.TVOC);
 Serial.println(" ppb"); 
 Serial.print("LPG:"); 
  Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
  Serial.print( "ppm" );
  Serial.print("    ");  
  Serial.print("CH4::"); 
  Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_CH4) );
  Serial.print( " ppm" );
  Serial.print("\n");
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("CO2: ");
 lcd.print(mySensor.CO2);
 lcd.print(" ppm");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("TVOC: ");
 lcd.print(mySensor.TVOC);
 lcd.println(" ppb");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("LPG: "); lcd.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );lcd.print( " ppm" );
 //lcd.print("Longitude:"); lcd.print(gps.location.lng(), 6);
 //lcd.setCursor(0,3);lcd.println("Longitude:");lcd.print(gps.location.lng(), 6);
 //delay(1000); //Wait 1 secondd

}
void forall(){
  /*if(mySensor.CO2 >1500 && mySensor.TVOC>2008){
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("SAFE");
  }
  timer.run();*/
 }
void loop(){
 while(serial_connection.available())//While there are characters to come from the GPS
 {
  gps.encode(serial_connection.read());//This feeds the serial NMEA data into the library one char at a time
 }
 if(gps.location.isUpdated())//This will pretty much be fired all the time anyway but will at least reduce it to only after a package of NMEA data comes in
 {
  //Get the latest info from the gps object which it derived from the data sent by the GPS unit
  Serial.println("Satellite Count:");
  Serial.println(gps.satellites.value());
  Serial.println("Latitude:");
  Serial.println(gps.location.lat(), 6);
  Serial.println("Longitude:");
  Serial.println(gps.location.lng(), 6);
  Serial.println("Speed MPH:");
  Serial.println(gps.speed.mph());
  Serial.println("Altitude Feet:");
  Serial.println(gps.altitude.feet());
  Serial.println("");
 }
   if(mySensor.CO2 >1500 && mySensor.TVOC>2008){
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("STATUS : UNSAFE");
  }else{
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("STATUS : SAFE");
   }
 if(mySensor.CO2<1500 && mySensor.TVOC<2008 /* valLpg<50/*/){
  digitalWrite(buzzer,HIGH);
  digitalWrite(led2,LOW); 
  
} 

   
 LINE.setToken(line_token1); LINE.notify("OK");
 LINE.setToken(line_token2); LINE.notify("OK");
 timer.run();
 }
 /****************** MQResistanceCalculation ****************************************
Input:  raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage
Output: the calculated sensor resistance
Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage
     across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor
     could be derived.
************************************************************************************/ 
float MQResistanceCalculation(int raw_adc)
{
 return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc));
}
 
/***************************** MQCalibration ****************************************
Input:  mq_pin - analog channel
Output: Ro of the sensor
Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use 
     MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air 
     and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR is about 
     10, which differs slightly between different sensors.
************************************************************************************/ 
float MQCalibration(int mq_pin)
{
 int i;
 float val=0;
 
 for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) {      //take multiple samples
  val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
  delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
 }
 val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;          //calculate the average value
 
 val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;            //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro 
                            //according to the chart in the datasheet 
 
 return val; 
}
/***************************** MQRead *********************************************
Input:  mq_pin - analog channel
Output: Rs of the sensor
Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculate the sensor resistenc (Rs).
     The Rs changes as the sensor is in the different consentration of the target
     gas. The sample times and the time interval between samples could be configured
     by changing the definition of the macros.
************************************************************************************/ 
float MQRead(int mq_pin)
{
 int i;
 float rs=0;
 
 for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
  rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
  delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
 }
 
 rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;
 
 return rs; 
}
 
/***************************** MQGetGasPercentage **********************************
Input:  rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
     gas_id   - target gas type
Output: ppm of the target gas
Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which 
     calculates the ppm (parts per million) of the target gas.
************************************************************************************/ 
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id)
{
 if ( gas_id == GAS_LPG ) {
   return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve);
 } else if ( gas_id == GAS_CH4 ) {
   return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,CH4Curve);
 }  
 
 return 0;
}
 
/***************************** MQGetPercentage **********************************
Input:  rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
     pcurve   - pointer to the curve of the target gas
Output: ppm of the target gas
Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm) 
     of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a 
     logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic 
     value.
************************************************************************************/ 
int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve)
{
 return (pow(10, (((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
}

ส่วนอันนี้โค้ดเฉพาะของตัว LPG นะครับ

/*******************Demo for MQ-6 Gas Sensor Module V1.3*****************************
Contact: support[at]sandboxelectronics.com

Lisence: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Note:  This piece of source code is supposed to be used as a demostration ONLY. More
     sophisticated calibration is required for industrial field application. 

                          Sandbox Electronics  2014-02-03
************************************************************************************/

/************************Hardware Related Macros************************************/
#define     MQ_PIN            (0)   //define which analog input channel you are going to use
#define     RL_VALUE           (20)  //define the load resistance on the board, in kilo ohms
#define     RO_CLEAN_AIR_FACTOR     (10)  //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(Sensor resistance in clean air)/RO,
                           //which is derived from the chart in datasheet

/***********************Software Related Macros************************************/
#define     CALIBARAION_SAMPLE_TIMES   (50)  //define how many samples you are going to take in the calibration phase
#define     CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL (500)  //define the time interal(in milisecond) between each samples in the
                           //cablibration phase
#define     READ_SAMPLE_INTERVAL     (50)  //define how many samples you are going to take in normal operation
#define     READ_SAMPLE_TIMES      (5)   //define the time interal(in milisecond) between each samples in 
                           //normal operation

/**********************Application Related Macros**********************************/
#define     GAS_LPG           (0)
#define     GAS_CH4           (1)

/*****************************Globals***********************************************/
float      LPGCurve[3] = {3,  0, -0.4};  //two points are taken from the curve. 
                          //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
                          //to the original curve. 
                          //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg1000, lg1), point2: (lg10000, lg0.4) 
float      CH4Curve[3] = {3.3, 0, -0.38};  //two points are taken from the curve. 
                          //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent" 
                          //to the original curve.
                          //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg2000, lg1), point2: (lg5000, lg0.7) 
float      Ro      = 10;         //Ro is initialized to 10 kilo ohms

void setup()
{
 Serial.begin(9600);                //UART setup, baudrate = 9600bps
 Serial.print("Calibrating...\n");        
 Ro = MQCalibration(MQ_PIN);            //Calibrating the sensor. Please make sure the sensor is in clean air 
                          //when you perform the calibration          
 Serial.print("Calibration is done...\n"); 
 Serial.print("Ro=");
 Serial.print(Ro);
 Serial.print("kohm");
 Serial.print("\n");
}

void loop()
{
  Serial.print("LPG:"); 
  Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
  Serial.print( "ppm" );
  Serial.print("    ");  
  Serial.print("CH4::"); 
  Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_CH4) );
  Serial.print( "ppm" );
  Serial.print("\n");
  delay(200);
}

/****************** MQResistanceCalculation ****************************************
Input:  raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage
Output: the calculated sensor resistance
Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage
     across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor
     could be derived.
************************************************************************************/ 
float MQResistanceCalculation(int raw_adc)
{
 return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc));
}

/***************************** MQCalibration ****************************************
Input:  mq_pin - analog channel
Output: Ro of the sensor
Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use 
     MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air 
     and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR is about 
     10, which differs slightly between different sensors.
************************************************************************************/ 
float MQCalibration(int mq_pin)
{
 int i;
 float val=0;

 for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) {      //take multiple samples
  val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
  delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
 }
 val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;          //calculate the average value

 val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;            //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro 
                            //according to the chart in the datasheet 

 return val; 
}
/***************************** MQRead *********************************************
Input:  mq_pin - analog channel
Output: Rs of the sensor
Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculate the sensor resistenc (Rs).
     The Rs changes as the sensor is in the different consentration of the target
     gas. The sample times and the time interval between samples could be configured
     by changing the definition of the macros.
************************************************************************************/ 
float MQRead(int mq_pin)
{
 int i;
 float rs=0;

 for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
  rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
  delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
 }

 rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;

 return rs; 
}

/***************************** MQGetGasPercentage **********************************
Input:  rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
     gas_id   - target gas type
Output: ppm of the target gas
Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which 
     calculates the ppm (parts per million) of the target gas.
************************************************************************************/ 
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id)
{
 if ( gas_id == GAS_LPG ) {
   return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve);
 } else if ( gas_id == GAS_CH4 ) {
   return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,CH4Curve);
 }  

 return 0;
}

/***************************** MQGetPercentage **********************************
Input:  rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
     pcurve   - pointer to the curve of the target gas
Output: ppm of the target gas
Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm) 
     of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a 
     logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic 
     value.
************************************************************************************/ 
int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve)
{
 return (pow(10, (((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
}

อันนี้คือไม่ใช้การใช้ WiFiManager แบบปกติทั่วไปใช่ไหม เหมือนมีการป้อนค่า พารามิเตอร์ภายนอกเข้าไปด้วย ค่อนข้างเยอะ ผมอยากรู้ว่า ใส่ข้อมูลอะไรย้างเวลาเชื่อม WiFi

ภาพ

มีการป้อนค่า line token 3 token ครับในหน้า url ที่เหลือก็ใส่ ssid pass เหมือนทั่วๆไปครับ

ลองตัดทุกส่วนออกเหลือแค่ส่วนของการเชื่อม WiFi ดูสิ ว่ามันจะ error หรือไม่