ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

พี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ไม่รู้ว่าเขียนถูกไหมแล้วก็ใช้libraryถูกไหม

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ssl_client.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecureAxTLS.h>

//------ Config WiFi ------
#define SSID_1  "OPPO"
#define PASS_1  "Needahhh"

// GPIO where the DS18B20 is connected to
const int oneWireBus = 4;   

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(oneWireBus);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor 
DallasTemperature sensors(&oneWire);


void setup() {
 Serial.end();
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 SetWiFi();
 CheckWiFi();

}

void loop(){
 CheckWiFi();
 GG_ScriptSheet();
 delay(5000);
}

void GG_ScriptSheet(){
 // YOUR SCRIPT = https://script.google.com/macros/s/AKfycbz334k79TOWLQd1vd8rzAWrjVf9vJaEWNXdxC3_AsG7KNwr3Nm3/exec
 // U can test script by fill:  /?&TEMP=16
 
 axTLS::WiFiClientSecure client;
 const char* HOST = "script.google.com";
 const char* GScriptId = "AKfycbz334k79TOWLQd1vd8rzAWrjVf9vJaEWNXdxC3_AsG7KNwr3Nm3"; 
 //float TEMP 
 float TEMP = sensors.getTempCByIndex(0);
 String url32 = String("/macros/s/") + GScriptId + "/exec?&TEMP="+(String)TEMP;
 Serial.print("Client.Connecting...");

 if (client.connect(HOST, 443)) {
  client.println("GET " + String(url32) + " HTTP/1.0"); //HTTP/1.0 OK sent LINEnotify and GoogleSheet
  client.println("Host: " + String(HOST));
  client.println("User-Agent: ESP32\r\n");
  client.println("Connection: close\r\n\r\n");
  //client.println(true ? "" : "Connection: close\r\n");
  //client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  client.println("Content-Type: application/json");  
  //2client.println("Connection: close");  
  client.println("Content-Length: " + String(url32.length()));
  client.println();
  //client.println(postData);
  client.print("\r\n\r\n");
  Serial.print("Response..."); 
 }
 Serial.println("OK !!!"); 
}

void CheckWiFi(){
 while(WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
  Serial.println("WiFi not connected!");
  delay(1000);
 }
}

void SetWiFi(){
 Serial.print("\n\nElectricl Engineering Enterprise Group\n");
 WiFiMulti.addAP(SSID_1, PASS_1); 
 WiFiMulti.addAP("AndroidAP", "ifmd0883");
 Serial.println("Connecting Wifi...");
 delay(2000); 
 Serial.println("Connecting Wifi...");
 if (WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED) {
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
 }
}

ถ่ายบอร์ด มาดูหน่อยครับ