ช่วยแก้หน่อยครับ

;const int analongInPin = A0;
;const int relay = 2;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 20;
 void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(relay,OUTPUT);
  }

 void loop(){
 sensorvValue = analogRead(analogInpin);
 outputValue = map (sensorValue,0,1023,100,0);

 Serial.print("Soil Moisture = ");
 Serial.print(outputValue);
 Serial.print("%");
 if (outputValue <= 35)
  digitalWrite(relay,HIGH);
 if 
  digitalWrite(relay,LOW);
 
 delay(1000);
 }

มันเป็นอะไรครับ ข้อที่มาที่ไปหน่อย