สั่งรีเซตด้วย V7 แล้วไฟแอพไม่ดับ

สั่งรีเซตด้วย V7 แล้วไฟแอพไม่ดับ

diff --git a/ESP8266/Reset_all_By_V7/Reset_all_By_V7.ino b/ESP8266/Reset_all_By_V7/Reset_all_By_V7.ino
new file mode 100644
index 0000000..cb61312
--- /dev/null
+++ b/ESP8266/Reset_all_By_V7/Reset_all_By_V7.ino
@@ -0,0 +1,90 @@
+/* Comment this out to disable prints and save space */
+#define BLYNK_PRINT Serial
+
+
+#include <ESP8266WiFi.h>
+#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
+
+// You should get Auth Token in the Blynk App.
+// Go to the Project Settings (nut icon).
+char auth[] = "xxxxxxxxxx";
+
+// Your WiFi credentials.
+// Set password to "" for open networks.
+char ssid[] = "xxxxxxxx";
+char pass[] = "xxxxxxxxx";
+
+
+void output ()
+{
+ digitalWrite(D3, HIGH);
+}
+
+void output1 ()
+{
+ digitalWrite(D3, LOW);
+}
+
+void output2 ()
+{
+ digitalWrite(D0, HIGH);
+}
+
+void output3 ()
+{
+ digitalWrite(D0, LOW);
+}
+
+
+BLYNK_WRITE(V5) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
+{
+ if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
+  output();       // start the function
+ }
+  if(param.asInt()== 0) {   // if Button sends 1
+  output1();       // start the function
+ }
+}
+
+BLYNK_WRITE(V6) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
+{
+ if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
+  output2();       // start the function
+ }
+  if(param.asInt()== 0) {   // if Button sends 1
+  output3();       // start the function
+ }
+}
+
+
+BLYNK_WRITE(V7) // Button Widget writes to Virtual Pin V5 
+{
+  if(param.asInt()== 1) {   // if Button sends 1
+  output3();   // start the function 
+  output1();
+  
+ }
+}
+
+
+
+
+void setup()
+{
+ pinMode (D3, OUTPUT);
+ pinMode (D0, OUTPUT);
+ // Debug console
+ Serial.begin(9600);
+ 
+ Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080); 
+ //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
+ // You can also specify server:
+ //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
+ //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
+}
+
+void loop()
+{
+ Blynk.run();
+
+}
\ No newline at end of file

GitHub
sha: 0a534e62