รบกวนสอบถามเรื่อง virtual pin ในการใช้งาน รับ-ส่ง ค่าระหว่างบอร์ดหน่อยครับ

คือผมมี esp8266 2ตัว เป็นตัวรับและตัวส่งครับ ผมต้องการกดปุ่มจากบอร์ด ESP ตัวส่งโดยใช้ V1 แล้วให้ ESP ตัวรับ รับค่าจาก V1 มาสั่งการทำงาน Relay ครับ พอดีติดปัญหาตรงรับค่ากลับมาครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char ssid[] = "SCI_5555";
char pass[] = "12345888";
#define LINE_TOKEN "000r" // หลัก
char auth[] = "v.23232r";
BlynkTimer timer;
int State;

const int buttonPin1 = D2; 
int buttonState1 = 0;
#define Relay1 D8  
WidgetLED led1(V11);

const int buttonPin2 = D3; 
int buttonState2 = 0;
#define Relay2 D9 
  
WidgetLED led2(V12);
WidgetLED led3(V13);
WidgetLED led4(V14);

BLYNK_CONNECTED() {

  Blynk.syncAll();
}

BLYNK_WRITE(V1) {
State = param.asInt();
if(State == 1){
led3.on();
}else{
led3.off();
}
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  pinMode(buttonPin1, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);

 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);

 
}

void loop() {

  Blynk.run();
  
  buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);

  if (buttonState1 == HIGH){
  //LINE.notify("ระบบตรวจสอบ"); 
  //LINE.notify("ระดับน้ำถังที่ 1 สูงกว่าปกติ"); 
  Serial.println("RUN 1");
  digitalWrite(Relay1,LOW);
  led1.on();
  delay(100);
  }
  } else if (buttonState1 == LOW){
  digitalWrite(Relay1,HIGH);
  led1.off();
  }

  if (buttonState2 == HIGH){
  Blynk.virtualWrite(V1, 1);
  //LINE.notify("ระบบตรวจสอบ"); 
  //LINE.notify("ระดับน้ำถังที่ 2 สูงกว่าปกติ"); 
  Serial.println("RUN 2");
  led2.on();
  delay(100);
  } else if (buttonState2 == LOW){ 
  Blynk.virtualWrite(V1, 0);  
  led2.off();
  }

ถ้า 2 ตัวนี้อยู่ห่างกัน ก็ใช้ bridge ของ bllnk ก็ได้ครับ
สนใจลองดูตัวอย่างนี้ครับ

1 Like