วิธีแก้ WARNING:root:could not open file '/etc/apt/sources.list'

ภาพ

WARNING:root:could not open file '/etc/apt/sources.list'

ใช้คำสั่ง

sudo rm /etc/apt/sources.list
sudo touch /etc/apt/sources.list
apt edit-sources

1 Like