ช่วยแก้ปัญหาเวลาหน่อยครับ widget timer

ปัญหาคือ เวลาตั้งเวลา พอถึงเวลาที่ตั้งไว้ มันทำงานไม่ได้ จะติดไม่เกิน2วินาที แล้วดับครับ กับอีกอย่าง เวลาไม่ตรงกับเวลาจริง (จะเลทประมาณ30-40วินาที)

หน้าแอพครับ

#include "DHT.h"
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <FirebaseArduino.h>
#include <time.h>

//#include <TridentTD_LineNotify.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
#define BLYNK_PRINT Serial

// Config Firebase
//#define FIREBASE_HOST "firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "an66S55l"


int timezone = 7;
char ntp_server1[20] = "ntp.ku.ac.th";
char ntp_server2[20] = "fw.eng.ku.ac.th";
char ntp_server3[20] = "time.uni.net.th";

int dst = 0;
int Relay1 = D5;
int Relay2 = D6;
int Relay3 = D7;
int Relay4 = D8;
int Relay5 = D4;
String name;
//String smgAlertA;
//String smgAlertNew;

int setTemp;
int setHumid; 
float setHumsoil;

bool _button_ma = false;
bool _button1 = false;
bool _button2 = false;
bool _button3 = false;
bool _button4 = false;

WidgetLED led1(V30);
WidgetLED led2(V31);
WidgetLED led3(V32);
WidgetLED led4(V33);

BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
 {
  setTemp = param.asInt();
 }

BLYNK_WRITE(V23) //hum dht22 slider in app on pin V23
 {
  setHumid = param.asInt();
 }
 
BLYNK_WRITE(V24) //hum soil slider in app on pin V24
 {
  setHumsoil = param.asInt();
 }

BLYNK_WRITE(V0) 
{
  if (param.asInt()==1) {
    _button_ma = true;
 }else{
    _button_ma = false;
 }
}
BLYNK_WRITE(V1)
{
 Serial.print("Got a value: ");
 Serial.println(param.asInt());
 
 if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(Relay4, HIGH);
 }else{
  digitalWrite(Relay4, LOW);
 }
}
BLYNK_WRITE(V40)
{
  if (param.asInt() == 1){
    _button1 = true;
  }else{
    _button1 = false;
  }
}

BLYNK_WRITE(V41)
{
  if (param.asInt() == 1){
    _button2 = true;
  }else{
    _button2 = false;
  }
}

BLYNK_WRITE(V42)
{
  if (param.asInt() == 1){
    _button3 = true;
  }else{
    _button3 = false;
  }
}

BLYNK_WRITE(V43)
{
  if (param.asInt() == 1){
    _button4 = true;
  }else{
    _button4 = false;
  }
}
/**********************เชื่อมต่อ BLYNK SERVER CM*********************/
char auth[] = "uH_4-Y5ztaG_KtU4YrUXJxKsOldDcisu";
char ssid[] = "Wi-Fi";
char pass[] = "1212312121abc";
//char server[] = "192.168.100.101";
//int port = 8080;

BLYNK_CONNECTED() 
 {
  Blynk.syncAll();
 }

float sensorPinA = A0;
float sensorValueA;

#define DHT1PIN D3  
#define DHT1TYPE DHT22  
 
DHT dht1(DHT1PIN, DHT1TYPE);

BlynkTimer timer;

void sendsensor1() 
{
 float h1 = dht1.readHumidity();
 float t1 = dht1.readTemperature();
 t1 = dht1.readTemperature();
 t1 = t1;
 h1 = dht1.readHumidity();
 h1 = h1;
 
 float sensorValueA = analogRead(sensorPinA);
 sensorValueA = 100 - (map(sensorValueA, 0, 1023, 0, 100));

 Blynk.virtualWrite(V11, h1);
 Blynk.virtualWrite(V10, t1);
 Blynk.virtualWrite(V12, sensorValueA);
 
}
String NowString() {
time_t now = time(nullptr);
struct tm* newtime = localtime(&now);
 
String tmpNow = "";
tmpNow += String(newtime->tm_year + 1900);
tmpNow += "-";
tmpNow += String(newtime->tm_mon + 1);
tmpNow += "-";
tmpNow += String(newtime->tm_mday);
tmpNow += " ";
tmpNow += String(newtime->tm_hour);
tmpNow += ":";
tmpNow += String(newtime->tm_min);
tmpNow += ":";
tmpNow += String(newtime->tm_sec);
return tmpNow;
} 
void setup() 
{
 Wire.begin();
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.backlight();
 Serial.begin(9600); 
 pinMode (Relay1,OUTPUT);
 pinMode (Relay2,OUTPUT);
 pinMode (Relay3,OUTPUT);
 pinMode (Relay4,OUTPUT);
 
 digitalWrite (Relay1,HIGH);
 digitalWrite (Relay2,HIGH);
 digitalWrite (Relay3,HIGH);
 digitalWrite (Relay4,HIGH);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080); //ต่อserver
 
 configTime(timezone * 3600, dst, ntp_server1, ntp_server2, ntp_server3);
 Serial.println("Waiting for time");
  while (!time(nullptr)) {
   Serial.print(".");
   delay(500);
   }
Serial.println();
Serial.println("Now: " + NowString());
 
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
 dht1.begin();
 timer.setInterval(2000L, sendsensor1);
  // กำหนด Line Token
// LINE.setToken(LINE_TOKEN);
// LINE.notify("Welcome to Farm");
}

void loop() 
{
 delay(1000);
 float h1 = dht1.readHumidity();
 float t1 = dht1.readTemperature();
 float f1 = dht1.readTemperature(true);

 float sensorValueA = analogRead(sensorPinA);
 sensorValueA = 100 - (map(sensorValueA, 0, 1023, 0, 100));

 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("H");
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print(h1);
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print("%");

 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("T");
 lcd.setCursor(9, 0);
 lcd.print(t1);
 lcd.setCursor(14, 0);
 lcd.print("c");

 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("SH");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(sensorValueA);
 lcd.setCursor(7, 1);
 lcd.print("%");

/********************************auto*******************************/
if ( _button_ma == true)
{
   if (t1 >= setTemp )
    {
     digitalWrite (Relay1,LOW);
     digitalWrite (Relay2,LOW);
     led1.on();
     led2.on();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("SPRY ON");
     delay(1000);
    }
 else if (t1 < setTemp)
    {
     digitalWrite (Relay1,HIGH);
     digitalWrite (Relay2,HIGH);
     led1.off();
     led2.off();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("    ");
    }
 if (h1 <= setHumid)
    {
     digitalWrite (Relay3,LOW);
     led3.on();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("xxxx ON");
     delay(1000);
    }
 else if (h1 > setHumid)
    {
     digitalWrite (Relay3,HIGH);
     led3.off();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("    ");
    }
 if (sensorValueA <= setHumsoil)
    {
     digitalWrite (Relay4,LOW); 
     led4.on();     
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("PUMP ON");
     delay(1000); 
    }
 else if (sensorValueA > setHumsoil)
    {
     digitalWrite (Relay4,HIGH);
     led4.off();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("    ");
    }
}else{  
/********************************manual*******************************/
    if (_button1 == true)
     {
      digitalWrite(Relay1, LOW);
      led1.on();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("SPRY ON");
     delay(1000);
     }
    else
     {
      digitalWrite(Relay1, HIGH);
      led1.off();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("    "); 
     }
    if (_button2 == true)
     {
      digitalWrite(Relay2, LOW);
      led2.on();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("FAN. ON");
     delay(1000);
     }
    else 
     {
      digitalWrite(Relay2, HIGH);
      led2.off();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("    ");      
     }
    if (_button3 == true)
     {
      digitalWrite(Relay3, LOW);
      led3.on();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("xxxx ON");
     delay(1000);      
     }
    else 
     {
      digitalWrite(Relay3, HIGH);
      led3.off();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("    ");        
     }
    if (_button4 == true)
     {
      digitalWrite(Relay4, LOW);
      led4.on();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("PUMP ON");
    //  delay(1000);       
     }
    else
     {
      digitalWrite(Relay4, HIGH);
      led4.off();
     lcd.setCursor(9, 1);
     lcd.print("    ");       
     }
}

 Serial.print(F("Humidity: "));
 Serial.print(h1);
 Serial.println(F(" % "));
 Serial.print(F("Temperature: "));
 Serial.print(t1);
 Serial.println(F(" C "));
 Serial.print(F("Soil Humidity: "));
 Serial.print(sensorValueA);
 Serial.println(F(" % "));
 Serial.println("...........................");

 StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
 JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
   root["temperature"] = t1;
   root["humidity"] = h1;
   root["soil"] = sensorValueA;
   root["time"] = NowString();
 
  // append a new value to /logDHT
    String name = Firebase.push("logDHT", root);
  // handle error
    if (Firebase.failed()) {
   Serial.print("pushing /logs failed:");
   Serial.println(Firebase.error());
   return;
}
   Serial.print("pushed: /logDHT/");
   Serial.println(name);
   delay(1000);
 Blynk.run();
 timer.run();

}

ปกติเราต้องใส่ Real-time clock ด้วยนะครับ ลองดูครับ