เว็บไซต์แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากตำรา

โปรดช่วยกันรักษามารยาทในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด แนะนำ ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เพราะสิ่งที่สมาชิกสนทนากันทุกตัวอักษรจะถูกถ่ายทอดออกสู่สาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอื่นๆ อีกมากมาย และเราจะเป็นตัวกลางที่จะแบ่งปันทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ผ่านการสนทนาอย่างต่อเนื่อง