ช่วยด้วยครับทำ เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้นผ่าน Blynk แต่หา Esp32 ผ่านwifi ไม่เจอครับ

#include "iotree_board_beta.h"
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
//#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char auth[] = "6WqT3cZ6j9dPZ9JCi6sf1GJ6vNB5sCNj"; //อย่าลืมแก้ไข TOKEN*****************************************************************
char ssid[] = "OPPO"; // อย่าลืมแก้ไข ssid **********************************************************
char pass[] = "034612220"; // อย่าลืมแก้ไข password*********************************************************

void sendSensor() {
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
 int ss = moist_read();
 //int ss = map(s, 3760, 1300, 0, 100);
 double value_flow = water_flow_read(); 

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }

 Blynk.virtualWrite(V33, h);
 Blynk.virtualWrite(V32, t);
 Blynk.virtualWrite(V35, ss);
 Blynk.virtualWrite(V34, value_flow);
}

BLYNK_WRITE(V0){ //LED
 WidgetLED ledon(V5);
 WidgetLED ledoff(V6);
 int pinValueB = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
 if(pinValueB == HIGH)
 {
   ledcWrite(1, 500);
   ledon.on();
   ledoff.off();
 }
 else {
   ledcWrite(1, 0);
   ledon.off();
   ledoff.on();
 }
}

BLYNK_WRITE(V1){ //Fan
 int pinValueC = param.asInt(); 
 WidgetLED ledfanon(V7);
 WidgetLED ledfanoff(V8);
 if(pinValueC == HIGH)
 {
   fan_write(1024);
   ledfanon.on();
   ledfanoff.off();
 }
 else {
   fan_write(0);
   ledfanon.off();
   ledfanoff.on();
 }
}

BLYNK_WRITE(V2){ //PUMP
 int pinValueD = param.asInt();
 WidgetLED ledpumpon(V9);
 WidgetLED ledpumpoff(V10);
 if(pinValueD == HIGH)
 {
  pump_write(128);
  ledpumpon.on();
  ledpumpoff.off();
 }
 else {
  pump_write(0);
  ledpumpon.off();
  ledpumpoff.on();
 }
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 // initialize display
 if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for (;;); // Don't proceed, loop forever
 }

 display.clearDisplay();
 display.drawBitmap(
  (display.width() - IOTree_LOGO_WIDTH ) / 2,
  (display.height() - IOTree_LOGO_HEIGHT) / 2,
  IOTree_logo_bmp, IOTree_LOGO_WIDTH, IOTree_LOGO_HEIGHT, 1);
 display.display();
 delay(1000);
 display.setTextSize(1); // Draw 2X-scale text
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
 
 Blynk.begin(auth,ssid,pass,"122.154.241.138",9443);
 hardware_init();
 dht.begin();
}

void loop() {
 Blynk.run();
 sendSensor();
 delay(100);
}


มันขึ้นออนไลน์ไหมครับ

1 Like


ขึ้นแบบนี้ครับท่าน

ใช้ port 8080 ครับ 9443 สำหรับ แอพ