ถ้าจะใช้งานผ่าน Blynk ผ่าน Siri

ถ้าผมต้องการเรียก ใช้ short cut ของ Siri ให้ สั่งทำงาน Blynk ผมได้ดูตัวอย่างแล้วติดครับ
สั่งงานผ่าน Siri อะไรก็ง่าย
ผมลองทำตามแล้วไม่ได้ เกิดจาก อะไรครับ เข้าใจ ว่า Server ตัวอย่างเป็น Blynk ถ้า ของผมจะเป็นของ oasiskit.com
ช่วยแนะนำด้วยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "wTmWsMa24qdqVUfK5Qpyg_1vzijJFS0Q"; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "Mi 10T Pro";
char pass[] = "12345678";
int port = 8080;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();

}

ขอดูลิ้ง API ที่เอาไปใช้หน่อยครับ

ขออภัยที่ตอบช้า :sweat_smile:
ทำได้แล้วครับ
Code

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// token ,wifi user ,wifi password
char auth[] = "39QTbr-Eniy1JakpQesyeNOXCVGcke5Q"; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "Mi 10T Pro";
char pass[] = "12345678";
int port = 8080;

const int ledRed = 4;
const int ledGre = 0;
const int ledBlu = 2;
const int button = 5;
bool buttonStatus = 0;
bool buttonTemp = 0;

WidgetLED ledBlynk(V10);

BlynkTimer timer;

BLYNK_CONNECTED() {
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
  Blynk.syncAll();
}

void checkStatusButton()
{
 buttonStatus = digitalRead(button);

 if (buttonStatus != buttonTemp)
 {
  if (buttonStatus == HIGH) {
   digitalWrite(ledRed, HIGH);
   Serial.println("LED Turned ON");
   Blynk.virtualWrite(V11, 1);
   ledBlynk.on();
  }
  else {
   digitalWrite(ledRed, LOW);
   Serial.println("LED Turned OFF");
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   ledBlynk.off();
  }
  buttonTemp = buttonStatus;
 }
}

BLYNK_WRITE(V11)
{
 if (param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(ledRed, LOW);
  ledBlynk.off();
 }
 if (param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(ledRed, HIGH);
  ledBlynk.on();
 }
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 //led
 pinMode(ledRed, OUTPUT);
 pinMode(ledGre, OUTPUT);
 pinMode(ledBlu, OUTPUT);
 //set default status
 digitalWrite(ledRed, LOW);
 digitalWrite(ledGre, LOW);
 digitalWrite(ledBlu, LOW);
 //button
 pinMode(button, INPUT);
 //start blynk
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port);
 Blynk.connect();
 timer.setInterval(500, checkStatusButton); 

}

void loop() {
 Blynk.run();
 timer.run();
}

URL active:
http://oasiskit.com:8080/39QTbr-Eniy1JakpQesyeNOXCVGcke5Q/update/V11?value=1
URL active:inactive :
http://oasiskit.com:8080/39QTbr-Eniy1JakpQesyeNOXCVGcke5Q/update/V11?value=0

ขอบคุณครับ

1 Like

เยี่ยมมากครับ ว่างๆ รีวิวให้ดูหน่อยนะครับ