การนับวันที่ผ่าน Blynk

สอบถามหน่อยครับพี่พอดีผมจะนับวันที่ผ่าน Blynk ผมทำอะไรหรือกำหนดอะไรผิดไหมครับโค๊ดไม่ Eror แต่
มันไม่นับวันที่ให้ครับ

// *************** PIN ที่ให้ควบคุม RELAY + SENSOR *************
#define BLYNK_PRINT Serial
#define PIN_RELAY1 D5 // เครื่องกลับไข่
#define PIN_DHT   D4 // Sensor วัดค่าอุณหภูมิ
#define ON LOW
#define OFF HIGH
//**********************************************************#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
//******************* Library DHT11 ************************

#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN   PIN_DHT  
#define DHTTYPE   DHT11 
DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
sensors_event_t event;

//**********************************************************


// ******************* Library TIME + ตัวแปรนับวัน**************

#include <SPI.h>
#include "Wire.h"
#include <EEPROM.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
SimpleTimer timer;
WidgetRTC rtc;  


int currentDatesi = 0;  
int rtctimer = 1;
String currentDate ;
String daybefore;
int rowIndexroom1 = 0; 
int Dat = 0;

String currentDate2 ;
String daybefore2;


//*********************************************************

// ********************** การเชื่อมต่อ ***********************
const char ssid[] = "bsw";
const char pass[] = "tanarat17";
char auth[] = "zcOQpdRo6BnYg4QY7v82IZnBpo4UKjgc";
char server[] = "blynk.honey.co.th";
int port = 8080;
//*********************************************************


// ************** ตัวแปร LIMIT ความชื้น + อุณหภูมิ**************
int  limitHigh    = 43;
int  limitLow    = 37;
int  limitHighh   = 50 ;
int  limitLowh    = 70 ;
float tempSensorData = 0;
float humiSensorData = 0;
bool autoCondition;
bool autoCondition2;

//*********************************************************


//BlynkTimer timer;


//********************* ปรับค่า อุณหภูมิ **********************
void programProcess()
{
 if(autoCondition)
 {
  Serial.println(limitHigh);
  Serial.println(limitLow);
  Serial.println(tempSensorData);
    
  if(tempSensorData < limitLow)
  {
   //เปิด ไฟ
   Serial.println("Condition ");
   digitalWrite(PIN_RELAY1,ON);
   Blynk.virtualWrite(V11,HIGH);
  
  }
  if((tempSensorData >= limitLow) && (tempSensorData <= limitHigh))
  {
   Serial.println("Condition 1");
   digitalWrite(PIN_RELAY1,OFF);
   Blynk.virtualWrite(V11,LOW);
   Blynk.virtualWrite(V13,LOW);
  } 
  if(tempSensorData > limitHigh)
  {
   Serial.println("Condition 2");
   digitalWrite(PIN_RELAY1,OFF);
   Blynk.virtualWrite(V13,HIGH);
   Blynk.virtualWrite(V11,LOW);
  }
 }
//************************************************************************************
//************************************************************************************
//************************************************************************************
//****************************** ปรับค่า ความชื้น ****************************************
if(autoCondition2)
 {
  Serial.println(limitHighh);
  Serial.println(limitLowh);
  Serial.println(humiSensorData);

  
  if(humiSensorData < limitLowh)
  {
   Serial.println("Condition 4");
   Blynk.notify("ความชื้นต่ำกว่าที่กำหนด กรุณาตรวจสอบ");
  }
  
  if((humiSensorData >= limitLowh) && (humiSensorData <= limitHighh))
  {
   Serial.println("Condition 5");
   Blynk.virtualWrite(V14,LOW);
  } 

  
  if(humiSensorData > limitHighh)
  {
   Blynk.notify("ความชื้นสูงกว่าที่กำหนด กรุณาตรวจสอบ");
  }
 }
 
}
//************************************************************************************
//************************************************************************************
//************************************************************************************


void updateSensor()
{
 // check temperature 
 dht.temperature().getEvent(&event);
 if (isnan(event.temperature)) {
  Serial.println(F("Error reading temperature!"));
 }
 else {
  tempSensorData = event.temperature;
  Serial.print(F("Temperature: "));
  Serial.print(tempSensorData);
  Serial.println(F("°C"));

  Blynk.virtualWrite(V0,tempSensorData);
 }
 
 // check humidity
 dht.humidity().getEvent(&event);
 if (isnan(event.relative_humidity)) {
  Serial.println(F("Error reading humidity!"));
 }
 else {
  humiSensorData = event.relative_humidity;
  Serial.print(F("Humidity: "));
  Serial.print(humiSensorData);
  Serial.println(F("%"));

  Blynk.virtualWrite(V1,humiSensorData);
 }
}

BLYNK_WRITE(V2)
{
 limitHigh = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 limitLow = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V4)
{
 limitHighh = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V5)
{
 limitLowh = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V10)
{
 autoCondition = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V11)
{
 if(!autoCondition)
 {
  if(param.asInt())
  {
   digitalWrite(PIN_RELAY1,ON);
  }
  else
  {
   digitalWrite(PIN_RELAY1,OFF);
  }
 }
}

BLYNK_WRITE(V15)
{
 if(param.asInt())
 {
  Blynk.virtualWrite(V21, 0); 
  rowIndexroom1 = 0;
  
 }
 else
 {
  Serial.println("");
 }
}


BLYNK_CONNECTED()
{
 Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
 pinMode(PIN_RELAY1 , OUTPUT);   
 digitalWrite(PIN_RELAY1 , OFF); 
 Serial.begin(9600);
 dht.begin(); 
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.config(auth, server, port);
 Blynk.connect();
 updateSensor();
 timer.setInterval(2500L,updateSensor);
 timer.setInterval(5000L,programProcess);
 rtc.begin();
 rtctimer = timer.setInterval(2000L, checkRTC); 
}


//*****************ส่วนของการนับเวลา*******************

void checkRTC(){
 if(year() != 1970){
  timer.disable(rtctimer); 
  currentDate = String(day()) + "/" + month() + "/" + year();   
  daybefore=currentDate;
  timer.setInterval(60000L, table); 
 }
}


void table()               
{
 currentDate = String(day()) + "/" + month() + "/" + year(); 
  if(currentDate != daybefore)
  {
  rowIndexroom1++;
  Blynk.virtualWrite(V21, rowIndexroom1);  
  Serial.println("ADD DATE OK");
  daybefore=currentDate; 
  }
}

//**********************************************************************
void loop()
{

 
 Blynk.run();
 timer.run();


 
  
}

ขอดูหน้า ui app หน่อยว่ามีอะไรบ้าง

อันนี้ครับพี่

ตรงนี้ตั้งค่ายังไงบ้าง

ตัวอย่าง Code เรียกใช้ #include <Ethernet.h> ด้วยนะครับ ลองดู

https://github.com/blynkkk/blynk-library/blob/master/examples/Widgets/RTC/RTC.ino

Confirm ชุดนี้หรือยังว่ามันอ่านค่าวันออกมาปกติ

สงสัยเรื่อง Timer.setInterval(60000L, table) การเรียกใช้งานต้องอยู่ใน Loop ของ void setup() หรือเปล่า มาอยู่ข้างนอกมันสามารถทำงานได้ไหม ??

1 Like

โอ้วว จริงด้วยครับ มันต้องอยู่ใน void setup นะนิ ไม่งั้นมันไม่ทำงาน ถึงว่าให้เช็คว่ามันทำงานรึป่าว

มีการสั่งให้ checkRTC ทำ แต่ไม่แน่ว่า table จะทำงานรึป่าว ต้องย้ายคำสั่งขึ้นไปครับ

เดี๋ยวผมลองเช็คดูนะพี่ครับขอบคุณมากครับพี่

พี่ครับวันแรกขึ้นแล้วครับกำลังรอวันที่ 2 อยู่ครับ ผมใส่บรรทัดที่พี่บอกไปใน Void Setup

1 Like

ยอดเยี่ยมมากครับ รอเก็บผล และสรุป