ปัญหา code error app crashed - waiting for file changes before starting

PS D:\Nodejs Tutorail\expressjs> npm run dev
Debugger attached.

> express@0.0.0 dev D:\Nodejs Tutorail\expressjs
> nodemon ./bin/www

Debugger attached.
[nodemon] 2.0.6
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node ./bin/www`
Debugger attached.
Waiting for the debugger to disconnect...
D:\Nodejs Tutorail\expressjs\models\index.js:24
  const model = require(path.join(__dirname, file))(sequelize, Sequelize.DataTypes);
                           ^

TypeError: require(...) is not a function
  at D:\Nodejs Tutorail\expressjs\models\index.js:24:54
  at Array.forEach (<anonymous>)
  at Object.<anonymous> (D:\Nodejs Tutorail\expressjs\models\index.js:23:4)
  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)  
  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
  at Object.<anonymous> (D:\Nodejs Tutorail\expressjs\controllers\userController.js:2:16)
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...


แก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะ

มีการเปิด server อื่นอยู่จะไม่สามารถเปิดเบิ้ล ได้ครับ ปิดอันเก่าก่อน