วิธีลบค่า #DIV/0! Error ใน Excel

หากเราเจอค่าที่ ไม่ทราบค่าหารกันอยู่แบบนี้ มันจะขึ้น #DIV/0!

ให้เราใส่สูตรนี้ครับ IFERROR(A1/A2,0) 0 เป็นค่าที่เราต้องการจะแทนว่าเป็นอะไรเวลาเจอ #DIV/0!
ในกรณีผมจะใช้สูตร =AVERAGE(B3:C3) เจอค่า #DIV/0! ผมแทนค่าด้วย =IFERROR(AVERAGE(B3:C3),0) ค่า #DIV/0! ก็จะกลายเป็น 0 แทนไปครับ