วิธีการแก้ไข Error: Unable to locate adb .avd/*.lock and try again

Unable to locate adb

Code Error

AVD Pixel_XL_API_28 is already running.
If that is not the case, delete the files at
   C:\Users\permpolt\.android\avd/Pixel_XL_API_28.avd/*.lock
and try again.

Unable to locate adb

เดียว
ภาพ

ลบไฟล์ *.lock ออกให้หมด
ภาพ

กด Play เพื่อลองรันใหม่ จะมีรูปมือถือขึ้นมา