กดปุ่มนับเพิ่ม 0 - 9999 display 7-Segment ด้วย Arduino UNO R3

.


.
const int buttonPin1 = 2;   // the number of the pushbutton pin
const int buttonPin2 = A2;   // the number of the pushbutton pin
int buttonState1 = 0; 
int buttonState2 = 0; 
int digit1 = 11; //PWM Display pin 1
int digit2 = 10; //PWM Display pin 2
int digit3 = 9; //PWM Display pin 6
int digit4 = 6; //PWM Display pin 8

int segA = A1; //Display pin 14
int segB = 3; //Display pin 16
int segC = 4; //Display pin 13
int segD = 5; //Display pin 3
int segE = A0; //Display pin 5
int segF = 7; //Display pin 11
int segG = 8; //Display pin 15
int numberToDisplay;
int data2;
int a = 1;
int b = 0;
unsigned int buff1,buff2,buff3,buff4,temp;
void setup() {  

 pinMode(buttonPin1, INPUT); 
 pinMode(buttonPin2, INPUT); 
 pinMode(segA, OUTPUT);
 pinMode(segB, OUTPUT);
 pinMode(segC, OUTPUT);
 pinMode(segD, OUTPUT);
 pinMode(segE, OUTPUT);
 pinMode(segF, OUTPUT);
 pinMode(segG, OUTPUT);

 pinMode(digit1, OUTPUT);
 pinMode(digit2, OUTPUT);
 pinMode(digit3, OUTPUT);
 pinMode(digit4, OUTPUT);
 
}

void loop() {
#define DIGIT_ON LOW
#define DIGIT_OFF HIGH
#define SEGMENT_ON HIGH
#define SEGMENT_OFF LOW
 buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
 buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);

if (buttonState1 == HIGH){
  delay(700);
 if (buttonState1 == HIGH){
b=a++;

}}
if (buttonState2 == HIGH){
  delay(700);
 if (buttonState2 == HIGH){
b=0;
a=1;
}}
 data2=b;
	buff1=(data2/1000);
	temp=(data2%1000);
	buff2=(temp/100);
	temp=temp%100;
	buff3=(temp/10);
	buff4=(temp%10);

 numberToDisplay=buff1;
  switch (numberToDisplay){

 case 0:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 1:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 2:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 3:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 4:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 5:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 6:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 7:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 8:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 9:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 10:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;
 }
 if (data2 > 999){
 digitalWrite(digit1, DIGIT_ON);
 delay(1);
 digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
 }else{
 digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
 delay(1);
 digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
 }
 
 numberToDisplay=buff2;
  switch (numberToDisplay){

 case 0:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 1:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 2:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 3:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 4:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 5:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 6:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 7:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 8:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 9:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 10:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;
 }
 if(data2 > 99){
 digitalWrite(digit2, DIGIT_ON);
 delay(1);
 digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
 }else{
  digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
 delay(1);
 digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
 }
 numberToDisplay=buff3;
  switch (numberToDisplay){

 case 0:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 1:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 2:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 3:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 4:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 5:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 6:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 7:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 8:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 9:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 10:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;
 }
 if(data2 > 9){
 digitalWrite(digit3, DIGIT_ON);
 delay(1);
 digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
 }else{
  digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
 delay(1);
 digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
 }
 numberToDisplay=buff4;
  switch (numberToDisplay){

 case 0:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 1:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 2:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 3:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 4:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 5:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 6:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 7:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;

 case 8:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 9:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  break;

 case 10:
  digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  break;
 }
 if(data2 > 0){
 digitalWrite(digit4, DIGIT_ON);
 delay(1);
 digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
 }else{
 digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
 delay(1);
 digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
 }
 

 
 
 
}
1 Like