1 ปุ่ม ควบคุม 6 LED สลับกันติดตามลำดับ

Code

const byte LED1[]={8,9,10,11,12,13 };
const int P1=2;
const int debaunceDelay=100;
byte stato=1; 


void setup() {
 pinMode(LED1[0], OUTPUT);
 pinMode(LED1[1], OUTPUT);
 pinMode(LED1[2], OUTPUT);
 pinMode(LED1[3], OUTPUT);
 pinMode(LED1[4], OUTPUT);
 pinMode(LED1[5], OUTPUT);
 pinMode(P1, INPUT);
}

void loop() {

 if(digitalRead(P1))

 {

  if(stato<7) stato=stato+1;

  else stato=1;

 }
   
switch(stato)
{ case 1: 
  digitalWrite(LED1[0],LOW);
  digitalWrite(LED1[1],LOW);
  digitalWrite(LED1[2],LOW);
  digitalWrite(LED1[3],LOW);
 	digitalWrite(LED1[4],LOW);
 	digitalWrite(LED1[5],LOW);
  break;
 case 2: 
  digitalWrite(LED1[0],HIGH);
  digitalWrite(LED1[1],LOW);
  digitalWrite(LED1[2],LOW);
  digitalWrite(LED1[3],LOW);
 	digitalWrite(LED1[4],LOW);
 	digitalWrite(LED1[5],LOW);
  break;
 case 3: 
  digitalWrite(LED1[0],LOW);
  digitalWrite(LED1[1],HIGH);
  digitalWrite(LED1[2],LOW);
  digitalWrite(LED1[3],LOW);
 	digitalWrite(LED1[4],LOW);
 	digitalWrite(LED1[5],LOW);
  break;
 case 4: 
  digitalWrite(LED1[0],LOW);
  digitalWrite(LED1[1],LOW);
  digitalWrite(LED1[2],HIGH);
  digitalWrite(LED1[3],LOW);
 	digitalWrite(LED1[4],LOW);
 	digitalWrite(LED1[5],LOW);
  break;
 case 5: 
  digitalWrite(LED1[0],LOW);
  digitalWrite(LED1[1],LOW);
  digitalWrite(LED1[2],LOW);
  digitalWrite(LED1[3],HIGH);
 	digitalWrite(LED1[4],LOW);
 	digitalWrite(LED1[5],LOW);
  break;
 case 6: 
  digitalWrite(LED1[0],LOW);
  digitalWrite(LED1[1],LOW);
  digitalWrite(LED1[2],LOW);
  digitalWrite(LED1[3],LOW);
 	digitalWrite(LED1[4],HIGH);
 	digitalWrite(LED1[5],LOW);
  break;
 case 7: 
  digitalWrite(LED1[0],LOW);
  digitalWrite(LED1[1],LOW);
  digitalWrite(LED1[2],LOW);
  digitalWrite(LED1[3],LOW);
 	digitalWrite(LED1[4],LOW);
 	digitalWrite(LED1[5],HIGH);
  break;
} 

 while (digitalRead(P1) == LOW)
 {
  delay(10);
 }

 delay(debaunceDelay);

}

รูปแบบการต่อ

Simulate